Aktualności

28 października 202028 października 2020

Choroba zawodowa. Wygrana sprawa pracodawcy

Sama obecność choroby, na którą cierpi pracownik w wykazie chorób zawodowych nie jest równoznaczne z istnieniem u niego choroby zawodowej. Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy na podstawie art. 231 k.p. i art. 230 § 1 k.p. dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy stwierdzona u pracownika choroba zawodowa została spowodowana warunkami pracy panującymi u danego pracodawcy. Tak...

16 października 202016 października 2020

Zasiłki na nowo

W wyniku zawartych, na podstawie ustawy antykryzysowej, porozumień o obniżeniu wymiaru czasu pracy, pracownicy otrzymywali niższe świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmienia to ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (dalej jako ustawa). Negatywne skutki zawartych porozumień dotknęły w szczególności kobiet....

zadośćuczynienie za wypadek przy pracy
21 września 202021 września 2020

WYGRANA PRACODAWCY W SPRAWIE O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA WYPADEK PRZY PRACY

Uznanie przez pracodawcę zdarzenia za wypadek przy pracy nie przesądza o jego odpowiedzialności cywilnej za powstałą po stronie pracownika szkodę lub krzywdę.   W niedawnym orzeczeniu, Sąd Rejonowy oddalił powództwo pracownika o zadośćuczynienie za wypadek przy pracy. Według Sądu, w sprawie nie wystąpiły przesłanki odpowiedzialności cywilnej pozwanego pracodawcy, którego  reprezentowała Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i...

zgoda blankietowa
14 września 202014 września 2020

Pracodawco uważaj na zgody blankietowe przy potrąceniach z wynagrodzenia za pracę

Pracownik może wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia za pracę jedynie precyzyjnie określonej kwoty. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zgoda nie może być blankietowa. Potrącić można jedynie taką kwotę pieniężną, która jest znana pracownikowi. Pracodawca musi zwrócić na to szczególną uwagę. Niewystarczająca jest zgoda pracownika na określenie zasad na jakich będzie naliczana kwota potrącenia....

otwarty notes z napisem ZUS
2 września 20202 września 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powraca

Rozporządzeniami Rady Ministrów z 27 sierpnia 2020 r. ponownie przyznano prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje na dotychczasowych zasadach, o których pisaliśmy tu. Rozporządzenia weszły w życie 1 września 2020 r. Aktualnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje  do 20 września 2020 r. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS-u, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu m.in....

potrącenia z wynagrodzenia o pracę
31 sierpnia 202031 sierpnia 2020

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Kodeks pracy jasno określa, jakie należności podlegają potrąceniu  z wynagrodzenia za pracę. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu przepisów szczególnych potrąceniu podlegają: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na...

prywatne dane kontaktowe pracownika
25 sierpnia 202025 sierpnia 2020

Prywatne dane kontaktowe pracownika w rękach pracodawcy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajął stanowisko w sprawie wykorzystania prywatnych danych kontaktowych pracownika do celów zawodowych. Pracodawca, który w procesie rekrutacji pozyskał dane kontaktowe pracownika takie jak numer prywatnego telefonu  komórkowego, czy adres prywatnej poczty mailowej, po nawiązaniu stosunku pracy nie może ich wykorzystywać do kontaktów zawodowych bez zgody pracownika. Zgodnie z art. 221...

ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań
11 sierpnia 202011 sierpnia 2020

Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań. Czy wszystkich?

Ustawa antykryzysowa wprowadziła ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Pracownik może otrzymać ww. świadczenia  maksymalnie w wysokości 26.000 zł, tj. dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limity obowiązują w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dotyczą pracodawców, u których wystąpiły spadki obrotów gospodarczych...

Nowe zasady delegowania pracowników świadczących usługi w UE
8 lipca 20208 lipca 2020

Nowe zasady delegowania pracowników świadczących usługi w UE

Nowe zasady delegowania pracowników świadczących usługi w UE wynikają z przepisów wspólnotowych. Podstawą zmian jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE, dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U.UE.L.2018.07.09). Celem dyrektywy jest wprowadzenie przez państwa członkowskie środków i mechanizmów kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej jednolitego...

otwarty notes z napisem ZUS
24 czerwca 202025 czerwca 2020

Zamówiłeś dzieło? Od przyszłego roku masz obowiązek poinformować o tym ZUS

Od przyszłego roku umowy o dzieło będą podlegały ewidencji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To na zamawiających będzie leżał obowiązek informowania ZUS o ich zawarciu. Co ciekawe, takie rozwiązanie wprowadzono tzw. specustawą o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Zgodnie z jej przepisami, płatnik składek lub osoba fizyczna zamawiająca dzieło, będzie miała obowiązek poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy...