Istnienie stosunku pracy ustali PIP – projekt ustawy

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Według nowych założeń PIP będzie ustalała istnienie stosunku pracy.

Projektowane przepisy zmierzają do nadania inspektorom pracy nowych uprawnień. W drodze decyzji, będą mogli uznać, czy istniejące warunki pracy obowiązujące między stronami – wbrew zawartej między nimi umowie – należy traktować jako stosunek pracy. Często zdarza się bowiem, że łączący strony stosunek prawny, pomimo zawartej między nimi umowy, innej niż umowa o pracę, posiada cechy właściwe dla zatrudnienia pracowniczego.

Zakres nowelizacji

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, Państwowa Inspekcja Pracy może wnieść powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. Następuje to po stwierdzeniu, że doszło do naruszenia przepisów Kodeksu pracy poprzez zatrudnienie pracownika na umowie cywilnoprawnej w sytuacji, gdy jego warunki pracy spełniają wszystkie kodeksowe przesłanki stosunku pracy. Ostatecznie decyzja o ustaleniu istnienia stosunku pracy spoczywa na sądzie.

Nowelizacja ustawy ma na celu rozszerzenie uprawnień PIP. To Inspekcja ustali istnienie stosunku pracy, bez konieczności zwracania się z powództwem do sądu. W przypadku takiego ustalenia, PIP wyda decyzję, która będzie wywoływać takie skutki, jak wynikające z zawarcia umowy o pracę. Decyzja będzie ponadto natychmiast wykonalna.

Odwołanie od decyzji

Projektowane przepisy określają, że od decyzji PIP o ustaleniu istnienia stosunku pracy, pracodawcy będzie przysługiwało odwołanie. Pracodawca będzie mógł je złożyć do sądu rejonowego – sądu pracy, za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał decyzję. Planowany termin na wniesienie to dwa tygodnie, liczone od dnia doręczenia decyzji.

Warto podkreślić, że wniesienie odwołania nie będzie wstrzymywać wykonania decyzji. Pracodawca będzie jednak dysponował uprawnieniem do złożenie wniosku o wstrzymanie jej wykonalności.

Cel nowelizacji

Nowelizacja ma na celu umożliwienie PIP skuteczniejszego egzekwowania prawa pracy w związku z powszechnie obecnym zastępowaniem umów o pracę umowami zlecenia oraz o dzieło. Ustawodawca zakłada, że efektem rozszerzenia uprawnień PIP ma być zwiększenie stabilności zatrudnienia w Polsce i wzmocnienie pozycji pracowników. Ciekawe, jak nowelizacja wpłynie na pozycję pracodawców.

aplikant radcowski Paula Bajraszewska