Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

O autorach portalu

Autorami strony są prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kierując się zasadą indywidualnego podejścia do Klienta, doradza pracodawcom, jak skutecznie wdrażać zasady prawa pracy w przedsiębiorstwach.
Prowadzi sprawy związane z mobbingiem i dyskryminacją oraz doradza w zakresie wdrażania procedur, które mają na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom w zakładach pracy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązywania stosunków pracy i roszczeń z tym związanych.
Reprezentowała Klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w zakresie naruszeń postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Protokołów dodatkowych.
Ponadto, zajmuje się kompleksową obsługą stowarzyszeń i fundacji.
Z Kancelarią związana od 2001 r.

Zajmuje się zagadnieniami prawa pracy. Ma doświadczenie w sprawach związanych z problematyką usług świadczonych przez agencje zatrudnienia, w tym z zakresu pracy tymczasowej i zatrudniania cudzoziemców.

Doradza pracodawcom w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją.
Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w szczególności w zakresie sporów między pracodawcami a pracownikami, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Państwową Inspekcją Pracy.
Z Kancelarią związana od 2013 r.

Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. Świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy.

Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy skierowane przeciwko pracodawcom (wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie dyscyplinarne, wypłata odprawy pieniężnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych).
Doradza w zakresie wprowadzania i dostosowywania systemów czasu pracy, z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych Klientów.
Prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw w sprawach związanych z zastosowaniem przepisów prawa pracy.
Doradza Klientom w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z RODO.

Prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i kształtowania stosunku pracy.
Doświadczona w doradztwie z zakresu prawa pracy podmiotom publicznym i prywatnym, prowadzącym działalność oświatową, z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego i Karty Nauczyciela.

Łączy pracę naukową z praktycznym stosowaniem prawa. Prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie polityki compliance w HR, w tym wdrażania procedur antydyskryminacyjnych, antymobbingowych oraz dotyczących sygnalistów.

Doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji m.in. z tworzeniem kultury organizacji, system motywacyjnym, okresową oceną pracowników, regulacjami antymobbingowymi i antykorupcyjnymi zdobywała jako wykładowca akademicki i trener międzynarodowy (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Włochy, Niemcy).