dot. Przepisów Prawa Pracy

Informacje dla pracodawców

Kwarantanna na urlopie

Kwarantanna podczas urlopu może pokrzyżować plany wypoczynkowe pracownikom. Tym samym zburzy skrzętnie tworzony przez pracodawców plan urlopowy całej załogi. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dobrze zorganizowany pracodawca? Odpowiedzi należy szukać w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, to pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop pracownika na termin późniejszy. W analizowanym przypadku odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, bez wątpienia można uznać za usprawiedliwioną przyczynę nieobecności. Tym bardziej, że kwarantannę szczegółowo definiują przepisy prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu...

Zobacz Wpis

Co z dokumentacją pracowniczą po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę?

W razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Tak stanowią przepisy Kodeksu pracy. Co dzieje się z dokumentacją pracowniczą pracowników w takiej sytuacji? Odpowiedzi należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z § 7 rozporządzenia: W przypadku, o którym mowa w art. 231  Kodeksu pracy (przejście zakładu pracy) albo w odrębnych przepisach przewidujących następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez dotychczasowego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca przekazuje dokumentację pracowniczą nowemu pracodawcy. Analogiczny przepis zawarty był w...

Zobacz Wpis

Obowiązek informacyjny wobec rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawił 15 października 2020 r., korzystne dla pracodawców, stanowisko w zakresie braku konieczności spełniania przez pracodawcę obowiązku informacyjnego wobec członków rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS. Organ uznał, że w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z przepisu art. 14 ust. 5 lit. c RODO. Stanowisko Prezesa UODO rozwiało wątpliwości pojawiające się w doktrynie. Prezes UODO stwierdził, że przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakłada na pracodawcę obowiązek uzależnienia udzielenia ulgi lub świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. W...

Zobacz Wpis

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół

W związku z rozszerzeniem zdalnego nauczania na szkoły podstawowe I-III, przyznano rodzicom ponownie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje od 9 listopada 2020 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w  sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1961). Pracownik wychowujący dziecko w wieku do lat 8 ma prawo do zasiłku w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia: żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Dotyczy to również rodziców lub opiekunów osób pełnoletnich niepełnosprawnych. Zgodnie z aktualnymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał za okres od 9 do 29...

Zobacz Wpis

Praca zdalna podczas kwarantanny

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, które jeszcze nie nastąpiło. W najnowszej wersji ustawy antykryzysowej pojawił się nowy przepis dotyczący pracy zdalnej. Zgodnie z jego treścią pracownik objęty obowiązkową kwarantanną może za zgodą pracodawcy świadczyć pracę zdalnie. Co za tym idzie, będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie za pracę. Kogo dotyczy nowy przepis? Dodany przepis dotyczy pracowników i innych osób zatrudnionych, którzy są poddani obowiązkowej kwarantannie. Warunki w zakresie świadczenia pracy w formie zdalnej: Należy pamiętać, że do uregulowanej w ten sposób pracy zdalnej zastosowanie będą miały przepisy art. 3 ust. 3-8...

Zobacz Wpis

Dane o kwarantannie/izolacji dostępne na PUE ZUS

Od 24 października 2020 r. informacje na temat objęcia osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych są dostępne w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja zawarta właśnie w tym systemie. To ZUS pozyskuje dane z EWP i udostępnia płatnikom składek na ich profilach, na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony. Powyższe oznacza, że osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową, ubiegające się o wypłatę świadczeń chorobowych nie muszą: dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub...

Zobacz Wpis