dot. Przepisów Prawa Pracy

Informacje dla pracodawców

Wynagrodzenie jedynie za pracę dobrze wykonaną

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest obowiązek wypłaty pracownikom wynagrodzenia za wykonaną pracę. Co jednak w przypadku, gdy praca wykonana przez pracownika jest wadliwa? Czy mimo to należy mu się wynagrodzenie? Pracownik powinien wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie i za to przysługuje mu wynagrodzenie. Gdy wykona swoją pracę (produkty, usługi) wadliwie, to wynagrodzenie nie będzie mu przysługiwało. Jeżeli w wyniku wadliwie wykonanej pracy nastąpi obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie będzie podlegało odpowiedniemu zmniejszeniu. Stanowi o tym art. 82 Kodeksu pracy. Konieczna wina pracownika Co istotne, pozbawienie prawa do wynagrodzenia lub obniżenie wysokości dopuszczalne jest jedynie w razie...

Zobacz Wpis

Badania okresowe a stan zagrożenia epidemicznego

W Polsce odwołano stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Czy wprowadzony zamiennie stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje od 16 maja, wpłynie na obowiązki pracodawców związane z wykonywaniem badań okresowych? Na podstawie przepisów wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawiesza się obowiązki pracodawców w zakresie kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie, określone w Kodeksie pracy. Kiedy powróci obowiązek badań okresowych? Przepisy stanowią, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków. Badania okresowe...

Zobacz Wpis

Termin wypłaty wynagrodzenia musi być konkretny

Pracodawca powinien ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. PIP kwestionuje nieprecyzyjne postanowienia, które wyznaczają jedynie okres w jakim wynagrodzenie będzie wypłacone. Określenie terminu w regulaminie pracy/informacji o warunkach zatrudnienia Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłata pracownikom wynagrodzenia za pracę. Pracodawca powinien w regulaminie pracy określić termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, informuje pracownika o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia. Pracownik powinien otrzymać ten dokument w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Stały termin wypłaty wynagrodzenia Zgodnie z Kodeksem pracy...

Zobacz Wpis

Niespodziewana ciąża a rozwiązanie stosunku pracy

Niezwykle ważną okolicznością w kształtowaniu stosunku pracy jest ciąża pracownicy, a ochrona kobiet w ciąży jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy szczególnie istotna będzie świadomość pracownicy, o tym, że jest w ciąży. Oświadczenie o rozwiązaniu stosunku a niespodziewana ciąża Pracownica, która złożyła oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy, a miała mylne wyobrażenie o istniejącym stanie rzeczy, czyli nie wiedziała, że jest w ciąży, może uchylić się od skutków tego oświadczenia. Powołując się na błąd, który polegał na mylnym wyobrażeniu o istniejącym stanie rzeczy, może wycofać się z podjętych decyzji. Termin na cofnięcie tego oświadczenia wynosi...

Zobacz Wpis

Ważność zezwolenia na pracę cudzoziemca a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

W treści zezwolenia na pracę cudzoziemca widnieje konkretny pracodawca, który w określonym terminie i na konkretnych warunkach zapewnia mu zatrudnienie. Zdarzyć się może, że zakład pracy, w którym cudzoziemiec jest zatrudniony przejdzie na innego pracodawcę. Czy w takim przypadku zezwolenie na pracę będzie nadal aktualne? Z przejściem zakładu pracy, w myśl art.231 k.p. mamy do czynienia, gdy cały zakład, bądź jego część przechodzi w posiadanie nowego podmiotu. W konsekwencji przejścia nabywca wchodzi w rolę nowego pracodawcy wobec wszystkich przejętych pracowników, również cudzoziemców. Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przejście zakładu pracy lub jego części na innego...

Zobacz Wpis

Limity umów o pracę na czas określony a epidemia COVID

Czy stan epidemii może uzasadniać zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas określony ponad limity określone w Kodeksie pracy? Przed podjęciem decyzji o przekroczeniu ustawowych limitów zatrudnienia na czas określony z powodu epidemii, warto przeanalizować ewentualne konsekwencje. Limity kodeksowe Kodeks pracy określa limity czasowe i ilościowe przy zawieraniu umów o pracę na czas określony. Zgodnie z treścią art.  251 §  1 k.p. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Łączna liczba tych umów nie...

Zobacz Wpis