dot. Przepisów Prawa Pracy

Informacje dla pracodawców

Pracodawco użytkowniku, poinformuj pracownika tymczasowego o wolnych stanowiskach pracy

Na pracodawcy użytkowniku ciążą określone obowiązki informacyjne. Jeden z nich dotyczy informowania organizacji związkowej o zamiarze powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej. Z kolejnych obowiązków informacyjnych pracodawca użytkownik musi się wywiązać właśnie wobec pracowników tymczasowych. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik ma obowiązek informowania pracowników tymczasowych o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników. Realizuje ten obowiązek także w przypadku kierowania do niego przez agencję pracy tymczasowej osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Źródło regulacji Treść przepisu nakładającego na pracodawcę użytkownika obowiązek informacyjny wobec pracowników tymczasowych jest zbieżna z treścią...

Zobacz Wpis

Po co komu sygnaliści? Skuteczny system by uniknąć kryzysu w przedsiębiorstwie

W związku z wejściem w życie dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów) przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja.  Do wprowadzenia pierwszych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, państwa członkowskie mają czas do 17 grudnia 2021 roku. W stosunku do przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz podmiotów prawnych sektora publicznego ustawodawca ma czas do 17 grudnia 2023 roku. Do nadchodzących zmian warto przygotowywać się już dziś. Kim jest sygnalista? Sygnalista, demaskator, informator, ang. whistleblower – osoba dmuchająca w gwizdek. W języku polskim brakuje określenia oddającego precyzyjnie...

Zobacz Wpis

O wynagrodzeniu w okresie wypowiedzenia pracownika niezdolnego do pracy

Jedną z naczelnych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Jedną z takich sytuacji jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jednak nie zawsze mamy do czynienia z tak oczywistymi sytuacjami. Przyjrzyjmy się bliżej następującemu przypadkowi. Z orzeczenia lekarza medycyny pracy wynika, iż pracownik stał się niezdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca nie ma możliwości zapewnienia mu innego...

Zobacz Wpis
Compliance w HR

Czy w HR potrzebny jest Compliance ?

Compliance to coraz bardziej popularne i potrzebne narzędzie wspierające odpowiedzialne prowadzenie przedsiębiorstwa, również w dziedzinie HR. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość potrzeby tworzenia procedur, które ograniczają ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Powszechnie wiadomo, że o sukcesie firmy decydują ludzie, którzy na ten sukces pracują. W dużej mierze to pracownicy budują wizerunek firmy, ale bywają również świadkami nieprawidłowości, które mogą narazić właściciela na ryzyko poważnych konsekwencji prawnych np. w zakresie mobbingu , korupcji, czy innych niewłaściwych zachowań. Dlatego bardzo ważne, z punktu widzenia przedsiębiorcy, powinno być wprowadzenie odpowiednich procedur, które będą swoistymi drogowskazami dla pracowników w takich sytuacjach. Z pomocą w...

Zobacz Wpis

Wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej. Wskazówki dla pracodawców

Zdalne wykonywanie pracy nadal nie jest uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Niemniej jednak w praktyce, w taki sposób pracę świadczy coraz więcej osób. W ostatnim czasie ma to związek przede wszystkim z zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzeniem przez ustawodawcę możliwości polecenia pracownikowi pracy zdalnej. W tzw. Tarczy Antykryzysowej ustawodawca zdefiniował pracę zdalną. To wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Praca zdalna nie jest jednak tożsama z telepracą, uregulowaną bezpośrednio w Kodeksie pracy. Wyzwaniem dla pracodawców jest nie tylko prawidłowa organizacja pracy zdalnej, ale także obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków jej wykonywania. Jakie czynności...

Zobacz Wpis

Obowiązek respektowania limitów wykonywania pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik ma obowiązek respektowania limitów wykonywania pracy tymczasowej. To kolejny z obowiązków jakie powinien spełniać pracodawca korzystający z usług agencji pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez określony czas. Nie może on przekroczyć łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Analogicznie, pracodawca użytkownik w takim właśnie okresie może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego. Zasada limitowania wykonywania pracy tymczasowej dotyczy zarówno agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkownika. Uprawnienie agencji pracy tymczasowej odpowiada w tym zakresie uprawnieniu pracodawcy użytkownika. Warto zwrócić uwagę, że...

Zobacz Wpis