Praca w trakcie upałów. Obowiązki pracodawcy

Z roku na rok lato staje się coraz gorętsze, a uciążliwe fale upałów mają istotny wpływ na jakość pracy. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom dostęp do zimnych napojów, odpowiednie miejsce do odpoczynku, a w miarę możliwości skrócić czas pracy. Szczególną ochroną objęci są młodociani, kobiety w ciąży oraz karmiące matki.

Najniższa i najwyższa temperatura w miejscu pracy

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury, w jakiej mogą pracować dorośli pracownicy. Wyjątkiem są pracownicy młodociani (15-18 lat), dla których temperatura w pomieszczeniu nie może przekraczać 30°C przy wilgotności powietrza 65%. Jeśli te warunki są przekroczone, pracodawca ma obowiązek przenieść młodocianego do innej pracy lub odsunąć go od obowiązków.

W kwestii najniższej temperatury, przepisy wskazują, że w pomieszczeniach powinna panować temperatura odpowiednia do rodzaju wykonywanych obowiązków, ale nie niższa niż 14°C. W miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna oraz w biurach, minimalna temperatura to 18°C.

Obowiązek zapewnienia napojów

W ciągu całej zmiany roboczej pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje swoim pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza. Tym pracującym wewnątrz pracodawca zapewnia napoje, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28 stopni Celsjusza.

Przepisy nie wskazują jaki rodzaj napoju zapewnić ma pracodawca. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów rodzaj i temperaturę napojów należy dostosować do warunków wykonywania pracy. W praktyce pracodawcy zapewniają swoim pracownikiem wodę pitną. W kwestii ilości napojów przepisy mówią wprost. Ilość powinna zaspokoić potrzeby pracowników w zależności od warunków wykonywania pracy.

Nierespektowanie tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Skrócenie czasu pracy i inne rozwiązania na upalne dni – dobra wola pracodawcy

Zgodnie z przepisami, w trakcie upałów pracodawca ma obowiązek jedynie zapewnić pracownikom napoje. Oczywiście może, ale nie musi, zastosować inne środki, które poprawią komfort, a w konsekwencji wydajności pracowników w trakcie upalnych dni. Pracodawca może na przykład zamontować klimatyzatory, zarządzić pracę zdalną, skrócić czas pracy bez obniżania wynagrodzenia lub wprowadzić dodatkowe przerwy. Te działania zależą jedynie od dobrej woli pracodawcy.

Ochrona kobiet w ciąży i karmiących piersią

Zgodnie z przepisami kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie mogą pracować w środowisku, w którym występują duże wahania tzw. parametrów mikroklimatu. W szczególności chodzi o występowanie nagłych zmian temperatury powietrza o 15 stopni Celsjusza, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej. Oznacza to, że kobiety w ciąży oraz karmiące piersią należy odsunąć od pracy w takich warunkach.

Podsumowanie

W czasie upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić jedynie napoje swoim pracownikom oraz zadbać o szczególną ochronę młodocianych, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Inne rozwiązania są jedynie możliwością, z której pracodawca może skorzystać. Istotne jest jednak, aby pracownicy mieli komfortowe warunki pracy, gdyż wpływa to na ich zdrowie jak i na wydajność pracy.