Ochrona sygnalistów. Najwyższy czas na przygotowanie organizacji do nowych obowiązków

23 maja 2024 r. Sejm RP przyjął długo wyczekiwaną ustawę o ochronie sygnalistów. W optymistycznym wariancie wejdzie w życie z początkiem października 2024 r. To najwyższy czas by pracodawcy przygotowali się do wypełnienia nowych obowiązków. Poniżej praktyczny niezbędnik, co należy opracować już teraz, by nie wpaść w kłopoty.

O ogólnych zasadach ochrony sygnalistów pisałam już wielokrotnie (tu link do artykułów). Dziś czas na praktyczne wskazówki, tuż przed wejściem w życie nowej ustawy.

Trzystopniowy system zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa przewiduje trzystopniowy system zgłaszania nieprawidłowości:

 1. za pośrednictwem zgłoszeń wewnętrznych (w organizacji);
 2. za pośrednictwem zgłoszeń zewnętrznych (Rzecznik Praw Obywatelskich);
 3. za pośrednictwem ujawnienia publicznego (media).

W dniu wejścia w życie ustawy pracodawcy mają obowiązek posiadać opracowane i wdrożone systemy zgłoszeń wewnętrznych. To bardzo ważne, zważywszy na fakt, że sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Oznacza to, że można ominąć swoją organizację i zgłosić nieprawidłowość od razu kanałem zewnętrznym.  Bez wątpienia w interesie każdej organizacji leży to by dowiedzieć się o potencjalnej nieprawidłowości w pierwszej kolejności. Pozwoli to podjąć działania wyjaśniające i ewentualne środki zaradcze.

Kto jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych?

 • Każdy podmiot publiczny oraz każdy pracodawca, który na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku zatrudnia co najmniej 50 osób. Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz pracodawcy wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Każda gmina, powiat i województwo może ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych pod warunkiem zapewnienie jej odrębności i niezależności od procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

Czego mogą dotyczyć zgłoszenia wewnętrzne?

Zgłoszenia wewnętrzne powinny dotyczyć naruszeń prawa, czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, w szczególności:

 1. prawa pracy,
 2. korupcji,
 3. zamówień publicznych,
 4. ochrony środowiska,
 5. zdrowa publicznego,
 6. ochrony konsumentów,
 7. ochrony prywatności i danych osobowych.

Pracodawca może przewidzieć możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach związanych z innymi obszarami, w tym np. ze standardami etycznymi, czy innymi politykami wewnętrznymi w organizacji.

Kto może być sygnalistą?

Sygnalistą może być praktycznie każdy. Będzie nim osoba fizyczna, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z pracą, w tym:

 1. pracownik,
 2. pracownik tymczasowy,
 3. współpracownik,
 4. prokurent,
 5. akcjonariusz, wspólnik,
 6. stażysta, wolontariusza, praktykant,
 7. osoba świadcząca pracę pod nadzorem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy,
 8. przyszły i były pracownik, współpracownik,
 9. funkcjonariusz i żołnierz, których status określają przepisy szczegółowe.

Co należy określić w procedurze wewnętrznej?

 1. wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 2. sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem do kontaktu;
 3. bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
 4. tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo (jeśli organizacja dopuszcza taką możliwość);
 5. obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 6. obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wyznaczony do tego podmiot;
 7. maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 8. zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich, organów publicznych albo właściwych instytucji UE.

Warto zaznaczyć, że podmioty działające w grupie kapitałowej mogą ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, ale pod warunkiem zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z ustawą.

Kary za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie sygnalistów

 • Za brak procedury zgłoszeń wewnętrznych grozi kara grzywny.
 • Za uniemożliwienie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • Za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
 • Za ujawnienie tożsamości sygnalisty grozi kara ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku.
 • Osoba, która dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do niego nie doszło podlega karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Podsumowanie

To już najwyższy czas na wdrażanie wewnętrznych procedur sygnalizowania nieprawidłowości zgodnie z polską ustawą. Organizacjom, które wdrożyły już wcześniej wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń na podstawie dyrektywy rekomenduję przegląd przyjętych regulacji i dostosowanie do obecnego brzmienia przepisów ustawy.

Zainteresowanych tematem ochrony sygnalistów zapraszam na praktyczny webinar „Ochrona sygnalistów. Jak przygotować organizację do wdrożenia ustawy”, który poprowadzę z mec. Jolantą Adamską, 10 lipca o godz. 10:00.

Poniżej link do formularza rejestracyjnego:

Zarejestruj się! – Bieluk i Partnerzy