Pracodawco użytkowniku, poinformuj pracownika tymczasowego o wolnych stanowiskach pracy

Na pracodawcy użytkowniku ciążą określone obowiązki informacyjne. Jeden z nich dotyczy informowania organizacji związkowej o zamiarze powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej. Z kolejnych obowiązków informacyjnych pracodawca użytkownik musi się wywiązać właśnie wobec pracowników tymczasowych.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik ma obowiązek informowania pracowników tymczasowych o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników. Realizuje ten obowiązek także w przypadku kierowania do niego przez agencję pracy tymczasowej osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Źródło regulacji

Treść przepisu nakładającego na pracodawcę użytkownika obowiązek informacyjny wobec pracowników tymczasowych jest zbieżna z treścią Artykułu 6 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 327, str. 9). Zgodnie z treścią Dyrektywy pracowników tymczasowych informuje się o wszelkich wolnych stanowiskach w przedsiębiorstwie użytkownika, by stworzyć im takie same możliwości znalezienia stałego zatrudnienia, jakie mają inni pracownicy tego przedsiębiorstwa.

Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy, nałożony przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, stanowi także odzwierciedlenie art. 94Kodeksu pracy. Przepis ten dotyczy także dodatkowo obowiązku informowania o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze, co jednak nie ma zastosowania do pracowników tymczasowych jako niezatrudnionych u pracodawcy użytkownika. Przypomnieć bowiem należy, iż pracodawcą względem pracowników tymczasowych jest Agencja pracy tymczasowej.

W jaki sposób informować?

Informowanie o wolnych stanowiskach pracy odbywa się w sposób przyjęty u pracodawcy użytkownika. Komentowany przepis nie precyzuje zatem formy przekazania informacji. W praktyce zatem możliwe są wszelkie formy komunikacji z pracownikami, także elektroniczne. Artykuł 6 ust. 1 Dyrektywy wskazuje, że informacje o wolnych stanowiskach pracy można przekazywać w formie ogólnego ogłoszenia umieszczonego w odpowiednim miejscu w przedsiębiorstwie, na rzecz którego i pod nadzorem którego wykonują pracę pracownicy tymczasowi.

Cel regulacji

Celem omawianego obowiązku informacyjnego jest zwiększenie szans zawodowych pracowników tymczasowych na znalezienie pracy „nietymczasowej”. Przepisy ustawy nie ograniczają obowiązku pracodawcy użytkownika jedynie do informowania o stanowiskach pracy, na których pracownicy tymczasowi posiadają kwalifikacje zawodowe. W doktrynie wskazuje się, że obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracownika spełnia funkcję ochronną prawa pracy. Realizacja obowiązku informacyjnego na gruncie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych służy interesom pracowników, w celu stworzenia im takich samych możliwości znalezienia stałego zatrudnienia, jakie mają inni pracownicy pracodawcy użytkownika.

Więcej o usługach agencji pracy tymczasowej tu.