Usługi agencji pracy tymczasowej

1 marca 20211 marca 2021

Pracodawco użytkowniku, poinformuj pracownika tymczasowego o wolnych stanowiskach pracy

Na pracodawcy użytkowniku ciążą określone obowiązki informacyjne. Jeden z nich dotyczy informowania organizacji związkowej o zamiarze powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej. Z kolejnych obowiązków informacyjnych pracodawca użytkownik musi się wywiązać właśnie wobec pracowników tymczasowych. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik ma obowiązek informowania pracowników tymczasowych...

21 stycznia 202121 stycznia 2021

Obowiązek respektowania limitów wykonywania pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik ma obowiązek respektowania limitów wykonywania pracy tymczasowej. To kolejny z obowiązków jakie powinien spełniać pracodawca korzystający z usług agencji pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez określony czas. Nie może on przekroczyć łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych...

3 listopada 20203 listopada 2020

Uprawnienia urlopowe pracownika tymczasowego

Na pracodawcy użytkowniku spoczywa obowiązek realizacji uprawnień urlopowych przysługujących pracownikowi tymczasowemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na formę i termin wykonania tych uprawnień. Regulacja ustawowa Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, że agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić warunki wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego. Po pierwsze, uzgadniają czy urlop będzie wykorzystany w całości...

20 sierpnia 202020 sierpnia 2020

Ewidencja czasu pracy pracownika tymczasowego. Obowiązki pracodawcy użytkownika

Pracodawcą  pracownika tymczasowego w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest agencja pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik wykonuje jednak obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Jednym z obowiązków jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników. Zasady prowadzenia...

6 sierpnia 20206 sierpnia 2020

Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową

Prowadzenie ewidencji osób, które wykonują pracę tymczasową jest jednym z obowiązków pracodawcy użytkownika, korzystającego z usług agencji pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik prowadzi ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego. Nie ma zatem znaczenia forma zatrudnienia osoby wykonującej pracę tymczasową. Jakie informacje zawiera ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową? Ewidencja...

29 lipca 202029 lipca 2020

Obowiązki pracodawcy użytkownika z zakresu BHP

Na pracodawcy użytkowniku, korzystającym z usług agencji pracy tymczasowej spoczywa szereg obowiązków w zakresie organizacji pracy pracownika tymczasowego, o czym pisaliśmy tu. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej. Zakaz powierzenia pracy szczególnie niebezpiecznej Pracodawca użytkownik nie może powierzyć pracownikowi tymczasowemu pracy szczególnie niebezpiecznej...

20 maja 202020 maja 2020

Obowiązki pracodawcy użytkownika

Obowiązki pracodawcy użytkownika, czyli pracodawcy korzystającego z usług agencji pracy tymczasowej, określa ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pracodawca użytkownik, do którego kierowani są pracownicy tymczasowi przez agencję pracy tymczasowej, nie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Pracodawcą względem tych osób,  który wypłaca im wynagrodzenie czy też ma prawo rozwiązać stosunek pracy, jest agencja. Pracodawca...