Ważność zezwolenia na pracę cudzoziemca a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

W treści zezwolenia na pracę cudzoziemca widnieje konkretny pracodawca, który w określonym terminie i na konkretnych warunkach zapewnia mu zatrudnienie. Zdarzyć się może, że zakład pracy, w którym cudzoziemiec jest zatrudniony przejdzie na innego pracodawcę. Czy w takim przypadku zezwolenie na pracę będzie nadal aktualne?

Z przejściem zakładu pracy, w myśl art.231 k.p. mamy do czynienia, gdy cały zakład, bądź jego część przechodzi w posiadanie nowego podmiotu. W konsekwencji przejścia nabywca wchodzi w rolę nowego pracodawcy wobec wszystkich przejętych pracowników, również cudzoziemców.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, choć na nowym pracodawcy ciążą pewne obowiązki. Dotychczasowe zezwolenie nie traci swojej ważności mimo, iż w jego treści nadal widnieje pracodawca, który pierwotnie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę. Można je wykorzystywać w dalszym ciągu u nowego pracodawcy.

Obowiązki nowego pracodawcy

Pracodawca przejmujący ma obowiązek poinformować o przejściu zakładu pracy wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę. Obowiązek informacyjny powinien nastąpić w formie pisemnej, w terminie 7 dni od przejścia zakładu pracy.

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec wojewody stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny nie niższą niż 100 zł. Wykroczeniem jest zarówno niewykonanie w ogóle tego obowiązku, jak i wykonanie go z opóźnieniem. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie wskazano górnej granicy grzywny, a zatem należy ją ustalić w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń. Górną granicą grzywny jest zatem kwota 5000 zł.

radca prawny Paula Bajraszewska