Nierozliczone wydatki z karty służbowej. Jak je potrącić z wynagrodzenia?

Zdarza się, że pracownik, który korzysta ze służbowej karty kredytowej nie rozliczy wydatków poniesionych przy jej użyciu. W takiej sytuacji pracodawca może mieć wątpliwość, czy powinien uzyskać zgodę pracownika na potrącenie nierozliczonych należności z wynagrodzenia za pracę.

Służbowa karta kredytowa jako zaliczka pieniężna

Przede wszystkim korzystanie z karty służbowej należy traktować jako formę zaliczki. Zaliczki pieniężne udzielane pracownikom nie muszą mieć bowiem formy gotówkowej. Jak wynika z orzecznictwa, umożliwienie pracownikowi korzystania ze służbowej karty kredytowej to udzielenie pracownikowi prawa do dysponowania środkami pieniężnymi pracodawcy z obowiązkiem rozliczenia się.

Potrącenie z wynagrodzenia  za pracę

Zasady i przypadki potrąceń z wynagrodzenia za pracę określa Kodeks pracy. Potrąceniu bez uprzedniej zgody pracownika podlegają między innymi zaliczki pieniężne. Pracodawca może zatem potrącić zaliczki pobrane kartą kredytową z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika.

Potrącenie następuje z wynagrodzenia za pracę netto, tj. po odliczeniu:

  • składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
  • wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Limity potrąceń

Chociaż pracodawcy mogą bez zgody pracownika potrącić z wynagrodzenia należności z firmowej karty kredytowej, muszą uważać na miesięczne limity potrąceń określone w Kodeksie pracy. Co do zasady potrącenia można dokonać do wysokości połowy wynagrodzenia. Jednocześnie trzeba pamiętać o respektowaniu kwoty wolnej od potrąceń. Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych wynosi ona 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

radca prawny Marlena Suchanek