Wygrana Kancelarii Bieluk i Partnerzy w sprawie o zapłatę odprawy emerytalnej

Sąd przyznał rację pozwanemu pracodawcy, którego reprezentowała Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Uznał, że pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w okresie 8 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, nie nabył prawa do odprawy emerytalnej. 

Stan faktyczny

Osiem miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracownik skorzystał z programu dobrowolnych odejść zorganizowanego przez pracodawcę. Umowę o pracę, która łączyła pracownika z pracodawcą rozwiązano na mocy porozumienia stron. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik pozostawał niezdolny do pracy z powodu choroby. Przedsiębiorstwo pozwanego pracodawcy było ostatnim miejscem zatrudnienia pracownika (powoda). Po osiągnięciu wieku emerytalnego i przejściu na emeryturę pracownik wniósł przeciwko pracodawcy pozew o zapłatę odprawy emerytalnej. Pracownik twierdził, iż rozwiązanie stosunku pracy pozostawało w związku z przejściem na emeryturę (zgodnie z treścią art. 921 § 1 k.p.), gdyż program dobrowolnych odejść, z którego skorzystał, był skierowany wyłącznie do osób w wieku okołoemerytalnym.    

 Rozstrzygnięcie sądu

Sąd podzielił argumentację pracodawcy. Ustalił, że na decyzję pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę nie miała wpływu możliwość przejścia na emeryturę, gdyż ta jeszcze nie istniała. Owszem, program dobrowolnych odejść, z którego skorzystał pracownik, był skierowany do osób w wieku okołoemerytalnym. Pomimo tego, w ocenie sądu rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn innych aniżeli nabycie praw emerytalnych i przejście na emeryturę. Sąd nie doszukał się pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy, a przejściem przez pracownika na emeryturę jakiegokolwiek związku funkcjonalnego, czasowego czy też przyczynowego. Przejście na emeryturę nie było powodem ustania stosunku pracy. W ocenie sądu to stan zdrowia pracownika uniemożliwiający wykonywanie przez niego pracy oraz profity związane z uczestnictwem w programie stały za tym, że pracownik zdecydował się rozwiązać stosunek pracy w ramach tego programu. W związku z tym pracownik nie nabył prawa do odprawy emerytalnej.

Sprawę prowadziły partner Kancelarii, radca prawny Jolanta Adamska i radca prawny Agnieszka Owsieniuk.