Okulary lub szkła kontaktowe zapewni pracodawca

Listopadowa nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe rozszerza obowiązki pracodawców. Już nie tylko zakup okularów, ale również szkieł kontaktowych pokryje pracodawca.

Konieczne zaświadczenie lekarskie

Kluczowe są wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jeśli wykażą potrzebę stosowania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, to pracodawca ma obowiązek zapewnić je swojemu pracownikowi.

Zaznaczyć należy, że zaświadczenie lekarskie musi wystawić lekarz podczas okresowych badań pracowniczych. Zgodnie z przepisami pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia okularów lub szkieł na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza podczas „wizyty prywatnej”. Warto też pamiętać, że w sytuacji, gdy wzrok znacznie się pogarsza, a do badań okresowych zostało jeszcze sporo czasu, pracownik może ubiegać się o dodatkowe badanie okresowe.

Komu przysługują okulary lub szkła?

Zgodnie z rozporządzeniem okulary lub szkła przysługują każdej osobie zatrudnionej przez pracodawcę, w tym praktykantowi i stażyście, użytkującemu w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pracodawca ma więc obowiązek zapewnić pracownikowi okulary lub szkła, jeśli ten wykonuje pracę przed monitorem przez co najmniej 4 godziny.

Sposób realizacji obowiązku

Przepisy nie regulują jak pracodawca powinien zrealizować ten obowiązek. Oznacza to, że sposób realizacji obowiązku zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych pracodawca powinien sprecyzować w aktach wewnętrzzakładowych. Warto tu przypomnieć, że zgodnie z art. 23711a Kodeksu pracy pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszelkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

W praktyce pracodawca, po rozeznaniu rynkowym, może wprowadzić w swoich aktach wewnętrznych ograniczenia kwotowe. Wskazać, że zobowiązuje się do zapewnienia okularów i szkieł kontaktowych do określonej ceny. Możliwe jest również wprowadzenie zastrzeżenia, że pracownicy mogą uzyskać sfinansowane przez pracodawcę okulary lub szkła kontaktowe w określonych odstępach czasu np. co trzy lata.

Pracodawca powinien w aktach wewnętrznych uregulować również kwestie rozliczenia z pracownikiem zakupu okularów lub soczewek korekcyjnych. Co do zasady pracownik sam dokonuje zakupu, a następnie przedkłada fakturę lub rachunek. Na jednym z tych dokumentów muszą znaleźć się dane osobowe pracownika, który będzie ubiegać się o zwrot środków za zakup. Wystarczy imię i nazwisko pracownika.

Podsumowanie

W sytuacji, gdy pracownik wykonuje swoją pracę przez przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przed monitorem ekranowym, a profilaktyczne badania lekarskie wykażą potrzebę stosowania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok podczas pracy, to pracodawca zobowiązany jest zapewnić je swojemu pracownikowi.  Procedura realizacji tego obowiązku powinna być doprecyzowana w aktach wewnętrznych pracodawcy.

Artykuł powiązany: Nowe wymagania w zakresie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy