Co grozi pracodawcy za wystąpienie mobbingu i dyskryminacji w zakładzie pracy?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Odpowiedzialność za powstanie mobbingu i dyskryminacji, bez względu na to kto jest jego sprawcą, ponosi zawsze pracodawca.

Z punktu widzenia pracodawcy konsekwencje powstania mobbingu i dyskryminacji w zakładzie pracy dotyczą zarówno sfery prawnej, jaki i pozaprawnej.

Konsekwencje prawne

Prawne konsekwencje mobbingu obejmują  możliwość dochodzenia od pracodawcy dwóch rodzajów świadczeń: zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w  przypadku, gdy mobbing wywołał u  pracownika rozstrój zdrowia oraz odszkodowania, gdy doprowadził do powstania szkody w majątku pracownika lub gdy w jego następstwie pracownik rozwiązał umowę o pracę (utracone korzyści).

Konsekwencje prawne dyskryminacji obejmują możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w  zatrudnieniu.

Pracodawca odpowiada zatem zarówno za czynne działania mobbingowe i dyskryminacyjne w stosunku do pracowników, jak i za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu tych zachowań.

  1.  W pierwszej kolejności roszczenia odszkodowawcze związane z mobbingiem i dyskryminacją mogą być dochodzone przez poszkodowanego pracownika wyłącznie od pracodawcy, który go zatrudnia.
  2. Następnie pracownik, który dopuścił się działań mobbingowych lub dyskryminacyjnych może odpowiadać za swoje zachowania wobec drugiego pracownika lub pracodawcy na podstawie przepisów art. 23 i 24 KC dotyczących ochrony dóbr osobistych.
  3. Pracodawca może wystąpić z tzw. roszczeniem zwrotnym przeciwko sprawcy mobbingu lub dyskryminacji  na podstawie art. 441 § 3 KC w zw. z art. 300 KP.
Konsekwencje pozaprawne

Pracodawcy często łączą kwestie skutków mobbbingu i dyskryminacji wyłącznie z  konsekwencjami prawnymi, głównie zaś z  kosztami. Niewielu zastanawia się natomiast, że w sytuacji wystąpienia patologii organizacja płaci znacznie więcej, chodzi tutaj bowiem o szeroko pojęty wizerunek.

Organizacja, w której doszło do mobbingu lub dyskryminacji doznaje znaczących szkód właśnie w zakresie utraty wizerunku, co w praktyce przekłada się np. na utratę zaufania klientów, kontrahentów i  pozostałych pracowników.

dr Magdalena Kun – Buczko

Bezpłatny webinar dla pracodawców: Praktyczne możliwości zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację