Czy cudzoziemiec zatrudniony na podstawie zezwolenia na pracę może pracować zdalnie z innego państwa?

Praca zdalna na dobre zagościła na polskim rynku pracy, a pracodawcy mają w związku z tym coraz więcej pytań i wątpliwości. Jedną z nich jest możliwości pracy zdalnej z zagranicy przez cudzoziemca, który na podstawie zezwolenia świadczy pracę w Polsce.

Zezwolenie na pracę a miejsce wykonywania pracy

Zezwolenie na pracę nie określa miejsca wykonywania pracy. Zgodnie z treścią art. 88f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zezwolenie na pracę określa jedynie: „podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Przepis art. 88a ust. 1ab stosuje się odpowiednio. W przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4, w zezwoleniu na pracę jest określany podmiot, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany pracodawca użytkownik”.

Jedynie wniosek o wydanie zezwolenia na pracę zawiera miejsce wykonywania pracy (art. 88a ust. 1aa pkt 4 lit c: Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę obejmuje (…) informacje dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi: (…) miejsce wykonywania pracy).

Stanowisko sądów

Wykonywanie pracy w innym miejscu niż wskazane we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz w umowie o pracę nie będzie stanowiło zatem wykonywania pracy niezgodnie z wydanym zezwoleniem na pracę (nielegalnego wykonywania pracy). Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych.

W wyroku WSA w Warszawie z 26.04.2010 r., V SA/Wa 2000/09 czytamy: „Wskazać tutaj należy, iż zgodnie z brzmieniem art. 88f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na prace określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia. Podkreślić zatem należy, iż przepis ten nie precyzuje, iż obligatoryjnym elementem zezwolenia na pracę cudzoziemca jest określenie miejsca wykonywanej pracy. Ponadto także we wzorze zezwolenia na pracę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84) nie znajduje się rubryka „miejsce wykonywania przez cudzoziemca pracy”.

WSA w Olsztynie w wyroku z 26.04.2011 r., II SA/Ol 128/11 uznał: Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Wojewody, że skoro we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wskazano, iż cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terenie Stoczni (…) i Rafinerii (…), to cudzoziemiec ten pracując na terenie budowy w E. wykonywał pracę niezgodnie z określonym w zezwoleniu na pracę miejscem jej wykonywania. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 88f ustawy o promocji zatrudnienia, zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na prace określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia. Podkreślić zatem należy, iż przepis ten nie precyzuje, iż obligatoryjnym elementem zezwolenia na pracę cudzoziemca jest określenie miejsca wykonywanej pracy (…) Argument powyższy zatem w żadnym razie nie może stanowić uzasadnienia do stwierdzenia, iż cudzoziemiec wykonywał prace niezgodnie z posiadanym zezwoleniem z tej przyczyny, iż pracę tę świadczył w innym miejscu niż to wskazano w zezwoleniu, gdyż jak wskazano wyżej miejsce świadczenia pracy nie powinno być wskazane w takim zezwoleniu na pracę”.

Poza tym zmiana miejsca wykonywania pracy nie jest okolicznością, o której pracodawca jest obowiązany informować wojewodę zgodnie z art. 88i ww. ustawy.

Podsumowanie

Jak widać, nie ma przeciwwskazań, aby cudzoziemiec, który świadczy pracę w Polsce na podstawie pozwolenia na pracę, wykonywał swoje obowiązki zdalnie z innego kraju. Jak w każdym przypadku pracy zdalnej wykonywanej z zagranicy należy zwrócić uwagę na obowiązki podatkowe oraz te wynikające z ubezpieczeń społecznych, o czym więcej w kolejnych artykułach.