Pracownicze Plany Kapitałowe

13 maja 202013 maja 2020

Numer telefonu i e-mail pracownika do wiadomości instytucji finansowej PPK

Pracodawca ma obowiązek przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika do instytucji finansowej PPK. Taką informację przekazał Prezes UODO. Jak uzasadnił, wynika to z obowiązku zawarcia przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Przekazanie tych danych jest obowiązkowe wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca będzie nimi dysponował.  Interpretacja przyjęta przez Prezesa UODO wynika...

13 maja 202013 maja 2020

Podział środków po śmierci uczestnika PPK

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK podlegają dziedziczeniu. W zależności od decyzji uczestnika PPK, mogą zostać przekazane osobie wskazanej przez uczestnika lub będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych.   W przypadku uczestnika PPK, który w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, połowa zgromadzonych...

11 maja 202011 maja 2020

PPK założenia ogólne

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). PPK ma na celu zabezpieczenie finansowe pracowników w okresie emerytalnym. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniomemerytalnym i rentowym. Oszczędności zbierają wspólnie pracownicy, pracodawcy oraz państwo. Ustawa przewiduje obowiązek prowadzenia PPK m.in. przez pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy, zleceniodawców...