Podział środków po śmierci uczestnika PPK

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK podlegają dziedziczeniu. W zależności od decyzji uczestnika PPK, mogą zostać przekazane osobie wskazanej przez uczestnika lub będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych.  

  • W przypadku uczestnika PPK, który w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, połowa zgromadzonych przez niego oszczędności zostanie przekazana na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego. Oczywiście w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 85 ustawy wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka odpisu:
  • aktu zgonu,
  • aktu małżeństwa,
  • oświadczenia, w postaci papierowej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK.
    Jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa, należy udokumentować sposób uregulowania tych stosunków. Małżonek zmarłego uczestnika PPK może również wnosić o zwrot przypadających mu środków w formie pieniężnej.

Pozostałą połowę środków zgromadzonych na rachunku PPK lub ich całość, jeżeli uczestnik nie posiadał małżonka, otrzymują osoby wskazane przez uczestnika. Następuje to na skutek oświadczenia złożonego instytucji finansowej, w którym posiadacz rachunku wskazuje osoby uprawnione do otrzymania środków. Oszczędności zostaną przekazane w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę i okazania aktu zgonu uczestnika PPK. Trafią na rachunki PPK, IKE lub PPE wskazanych osób, bądź zostaną wypłacone w formie pieniężnej.

Jeżeli zmarły uczestnik PPK nie upoważnił żadnej osoby, to reszta środków (połowa w zbiegu z małżonkiem lub całość w przypadku braku małżonka) trafi do masy spadkowej. W związku z tym, będzie podlegała dziedziczeniu na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.