Pracodawco, przygotuj się na kolejne zmiany w kodeksie pracy. 

W dniu 26 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie kolejna poważna nowelizacja kodeksu pracy. Zmiany związane są z implementacją do polskiego porządku prawnego przepisów dwóch unijnych dyrektyw z 2019 r., tj. dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, tzw. dyrektywy rodzicielskiej (ang. work-life-balance). 

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:

  • umów na okres próbny: długość umowy na okres próbny będzie determinowana zamiarem stron stosunku pracy co do długości umowy o pracę na czas określony;
  • wypowiadania umów na czas określony: od 26 kwietnia br. pracodawca wypowiadający umowę o pracę na czas określony będzie zobowiązany wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie; 
  • informacji dla pracowników przekazywanych pracownikom na podstawie art. 29 § 3 k.p., która znacząco się zwiększy; pracodawca będzie musiał poinformować pracowników dodatkowo m. in. o: przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku, zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych, czy też o obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy; 
  • dodatkowych dni wolnych od pracy, tj. zwolnienia z powodu siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego, oraz dodatkowych przerw w pracy;
  • elastycznej organizacji pracy: pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia, będzie mógł złożyć wniosek o dostosowanie organizacji pracy do jego indywidualnych potrzeb, czemu będzie mogła służyć m.in. praca zdalna, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy czy indywidualny rozkład czasu pracy; 
  • urlopu rodzicielskiego: zwiększy się wymiar tego urlopu, a każdy z pracowników – rodziców dziecka zyska prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego na wyłączność;
  • wzmocnienia ochrony stosunku pracy: pracodawca nie będzie mógł nie tylko wypowiedzieć, ale i prowadzić jakichkolwiek przygotowań do rozwiązania umowy o pracę łączącej go np. z pracownicą w ciąży czy też pracownikiem korzystającym z urlopu ojcowskiego.  

Ustawa nowelizująca zawiera także obszerne przepisy przejściowe i dostosowujące, w tym przepisy regulujące sytuację pracowników, którzy na dzień 2 sierpnia 2022 r.  korzystali z przysługujących im uprawnień rodzicielskich.