Kto jest pracodawcą? To kluczowe ustalenie w sprawach o mobbing

Odpowiedzialność za przeciwdziałanie mobbingowi ponosi pracodawca i w ewentualnym procesie o odszkodowanie z tego tytułu to on będzie pozwanym. W sprawach o mobbing to kluczowe ustalenie – kto jest pracodawcą? W prawie pracy często nie jest to takie oczywiste. W tym zakresie obowiązuje bowiem szczególna regulacja, odbiegającą od pojęcia osobowości prawnej uregulowanego w prawie cywilnym.

Definicja kodeksowa

W rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, która jest zdolna do zatrudniania pracowników, musi być wyodrębniona finansowo i wypełniać obowiązki płatnika w ZUS. Zgodnie z przepisami prawa pracy, aby być pracodawcą nie trzeba mieć koniecznie osobowości prawnej i na przykład być spółką prawa handlowego wpisaną do KRS.

Pracodawca bez osobowości prawnej

Dobrym przykładem pracodawcy, który nie ma osobowości prawnej jest szkoła publiczna w stosunku do nauczyciela. Warto jednak zauważyć, że dla odmiany szkoła niepubliczna prowadzona przez stowarzyszenie nie może już być pracodawcą. W takim przypadku będzie nim samo stowarzyszenie. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z  14 czerwca 2006 r., I PK 231/05. Zgodnie z tezą tego wyroku prowadzone przez stowarzyszenie oświatowe szkoły niepubliczne, które nie mają samodzielności organizacyjnej i majątkowej oraz nie zatrudniają we własnym imieniu pracowników, nie są pracodawcami zatrudnionych w nich nauczycieli.

Innym przykładem pracodawcy, który nie ma osobowości prawnej może być oddział czy filia terenowa banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Sprawy o mobbing

Kodeksowa definicja i przytoczone przykłady mają na celu wskazać, że uznanie za pracodawcę nie zawsze musi być takie oczywiste. W procesie o mobbing, to jednak kluczowa postać. Od zdefiniowania pracodawcy zależy bowiem ustalenie na jakim podmiocie spoczywa odpowiedzialność za przeciwdziałanie mobbingowi. Należy pamiętać, że pozwanym w procesie o odszkodowanie z tytułu mobbingu może być tylko i wyłącznie pracodawca. Za niezgodne z zasadami postępowanie mobbera odpowiada pracodawca, który ma obowiązek zapobiegać takim incydentom.

Więcej na temat przeciwdziałania mobbingowi: mobbing – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy