Obowiązek noszenia maseczek w pracy

Przepisy dotyczące obowiązku zakrywania nosa i ust w zakładach pracy zmieniają się bardzo dynamicznie. Od 2 grudnia 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy miejsc ogólnodostępnych, w tym:

  • zakładów pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej;
  • budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Wyłączenia

Obowiązek noszenia maseczek nie jest jednak bezwarunkowy. W zakładach pracy to pracodawca może wyłączyć albo zmienić zakres obowiązku noszenia maseczek. Co więcej, odkrycie ust i nosa możliwe jest w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach użyteczności publicznej.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się również w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej. Oczywiście zarządzający takim budynkiem może postanowić inaczej. Należy jednak pamiętać, że z tego wyłączenia nie mogą skorzystać osoby w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów. Ze zrozumiałych względów muszą pozostać w maseczkach.