Obowiązki pracodawcy użytkownika

Obowiązki pracodawcy użytkownika, czyli pracodawcy korzystającego z usług agencji pracy tymczasowej, określa ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pracodawca użytkownik, do którego kierowani są pracownicy tymczasowi przez agencję pracy tymczasowej, nie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Pracodawcą względem tych osób,  który wypłaca im wynagrodzenie czy też ma prawo rozwiązać stosunek pracy, jest agencja. Pracodawca użytkownik wyznacza natomiast zadania i kontroluje ich wykonanie

W związku z tym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zorganizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego, na pracodawcy użytkowniku spoczywa szereg obowiązków.

Obowiązki pracodawcy użytkownika:

  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej,
  • prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego, w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników,
  • realizacja uprawnień urlopowych pracownika tymczasowego w okresie świadczenia pracy tymczasowej w zakresie formy i terminu wykonania tych uprawnień,
  • respektowanie limitów wykonywania pracy tymczasowej,
  • informowanie pracownika tymczasowego o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników,
  • równe traktowanie pracowników tymczasowych względem pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia.

Więcej informacji na temat poszczególnych obowiązków pracodawcy użytkownika już niebawem.

Więcej informacji dla pracodawców tu.