Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia można cofnąć

Pracodawca może cofnąć swoje oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zasadą jest wprawdzie, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Stosunek pracy pomiędzy stronami nadal trwa. Jednak przepis art. 362 KP dopuszcza możliwość zwolnienia pracownika z tego obowiązku, przy zapewnieniu pracownikowi prawa do wynagrodzenia. W orzecznictwie i doktrynie trwał spór, czy pracodawca może skutecznie cofnąć złożone oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy.

19 marca 2019 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie, które rozwiewa wątpliwości w tej sprawie. Wskazał, że pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy. Może to zrobić bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody pracownika, mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony. Pracodawca podobnie ma prawo do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 KP, niezależnie od wcześniejszego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.

Sąd Najwyższy uzasadnił uprawnienie do cofnięcia omawianej decyzji tym, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 362 KP nie jest czynnością prawną – jednostronnym oświadczeniem woli w myśl przepisu art. 61 § 1 KC. Możliwość realizacji przedmiotowego uprawnienia mieści się natomiast w granicach uprawnień kierowniczych, które na podstawie art. 22 § 1 KP przysługują pracodawcy. Stanowisko Sądu Najwyższego zakłada, że w istocie polecenia pracodawcy nie można traktować jako cofnięcia oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy. Należy natomiast rozpatrywać je jako zobowiązanie do świadczenia pracy ze skutkiem od jego złożenia. Przedmiotowa konkluzja wynika z tego, że skoro pracodawca ma możliwość jednostronnego i uznaniowego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to w analogiczny sposób może pracownika zobowiązać do wykonywania pracy do czasu ustania stosunku pracy.

Inne praktyczne informacje z zakresu prawa pracy przydatne dla pracodawców znajdziecie tu.