Minimalne wynagrodzenie za pracę – zasady obliczania

Minimalne wynagrodzenie za pracę oblicza się aktualnie według zasad, które weszły w życie 1 stycznia br, w drodze zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nowelizacją dodatek stażowy został wyłączony z kategorii składników, które mają wpływ na ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obecnie, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy.

Przez „dodatek za staż pracy” należy rozumieć dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia. Ustalenie tego okresu odbywa się na zasadach określonych w:
– odrębnych przepisach,
– układzie zbiorowym pracy,
– innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym,
– regulaminie wynagradzania,
– statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
– umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Powyższa zmiana ma na celu zagwarantowanie pracownikom bardziej sprawiedliwego i klarownego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę. A co za tym idzie, poprawienie sytuacji materialnej pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Podsumowując, należy podkreślić, że składniki inne niż wymienione w omawianym przepisie, wlicza się do wysokości wynagrodzenia pracownika, w celu ustalenia, czy otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę.