Prywatny wydatek z karty służbowej. Czy pracodawca może go potrącić z wynagrodzenia bez zgody pracownika?

W wielu organizacjach pracownicy korzystają ze służbowych kart płatniczych przeznaczonych do dokonywania wydatków związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Zdarza się, że pracownik opłaca z tej karty wydatek prywatny. Czy w takiej sytuacji pracodawca może dokonać potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika?

Zgodnie z Kodeksem pracy wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie prawnej. Oznacza to, że potrącenia nie można dokonać w dowolnej wysokości. Ogólną zasadą jest też, że pracodawca musi uzyskać  pisemną zgodę pracownika na dokonanie potrącenia w konkretnej wysokości. Wyjątkowo bez zgody pracownika potrącenia można dokonać z tytułu:

  • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Korzystanie ze służbowej karty jak zaliczka

Korzystanie przez pracownika ze służbowej karty płatniczej traktuje się jako zaliczkę pieniężną. Potwierdził to Sąd Najwyższy wskazując, że zaliczka pieniężna nie musi być udzielana tylko w formie gotówkowej. Może mieć również formę przelewu bankowego, czy karty kredytowej.

Zatem jeśli pracownik wykorzysta służbową kartę płatniczą w sposób niedozwolony, opłacając prywatne wydatki, pracodawca ma prawo dokonać potrącenia bez jego zgody z zachowaniem następujących zasad i kolejności.

  • Najpierw z wynagrodzenia za pracę odlicza składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty dokonywane do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.
  • Następnie dokonuje potrąceń należności z tytułu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – o ile pracownik, jest do nich zobowiązany.
  • Następnie dokonuje potrącenia nienależnie wykorzystanej kwoty przez pracownika przy wykorzystaniu karty płatniczej. Należy jednak pamiętać, że potrącenie w tym przypadku nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia przypadającego do wypłaty.