Termin wypłaty wynagrodzenia musi być konkretny

Pracodawca powinien ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia za pracę. PIP kwestionuje nieprecyzyjne postanowienia, które wyznaczają jedynie okres w jakim wynagrodzenie będzie wypłacone.

Określenie terminu w regulaminie pracy/informacji o warunkach zatrudnienia

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłata pracownikom wynagrodzenia za pracę. Pracodawca powinien w regulaminie pracy określić termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, informuje pracownika o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia. Pracownik powinien otrzymać ten dokument w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Stały termin wypłaty wynagrodzenia

Zgodnie z Kodeksem pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Oznacza to, że pracodawca musi określić termin wypłaty wynagrodzenia w sposób jednoznaczny. Pracownik nie powinien mieć wątpliwości, kiedy otrzyma wynagrodzenie za pracę.

Wynagrodzenie nie do dziesiątego, a dziesiątego dnia miesiąca

W praktyce pracodawcy często nie wskazują konkretnego terminu wypłaty wynagrodzenia. W wielu regulaminach pracy można spotkać się z postanowieniem, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się do 10. dnia następnego miesiąca. Jest to niekorzystne z punktu widzenia pracownika. Nie ma on bowiem pewności czy wynagrodzenie otrzyma już pierwszego, czy dopiero dziesiątego dnia miesiąca.

Takie rozwiązania kwestionuje Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli, wskazując, że nie ustalono stałego terminu wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca powinien jasno i konkretnie wskazać, że wypłata wynagrodzeń następuje na przykład 10. dnia miesiąca.

Należy pamiętać, że jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę przypada w dzień wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

radca prawny Marlena Suchanek