Wynagrodzenie za pracę w walucie obcej

Określenie wynagrodzenia za pracę jest obligatoryjnym elementem treści umowy o pracę. Czy zawsze musi być określone w złotówkach? Czy jego wysokość można określić w obcej walucie?

Tak, w umowie o pracę można określić wynagrodzenie w walucie obcej, o ile zgodzą się na to obie strony umowy.  Oczywiście w większości przypadków wysokość wynagrodzenia określona jest w złotówkach, jednak przepisy prawa nie zabraniają, aby kwestię tę uregulować inaczej.

W celu ustalenia zasad wypłacania wynagrodzenia w obcej walucie, należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego, do którego odsyła w art. 300 Kodeks Pracy. Zgodnie z zasadą walutowości, określoną w art. 358 k.c., w przypadku zapłaty wynagrodzenia wyrażonego w walucie obcej, pracodawca ma prawo wyboru zapłaty wynagrodzenia w tej walucie obcej lub w złotych,  chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej.

Wartość wynagrodzenia przelicza się po kursie NBP

Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega inaczej. W przypadku wynagrodzenia za pracę będzie to kurs na ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień uzyskania przychodu przez pracownika (art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jest to przede wszystkim istotne dla prawidłowego pobierania i odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika. W pierwszej kolejności wynagrodzenie określone w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu NBP.

Następnie od kwoty wyrażonej w złotówkach należy pobrać należne zaliczki oraz składki. Dalej, pracodawca winien ponownie zamienić wynagrodzenie do wypłaty na przyjętą przez strony walutę. Wynik będzie stanowił kwotę netto, którą pracodawca powinien wypłacić pracownikowi.

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Bez względu na to, w jakiej walucie wypłacane jest wynagrodzenie pracownika, podlega ono ochronie. Nie może więc być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Jeśli po przeliczeniu na złotówki okazałoby się, że wynagrodzenie jest niższe niż obowiązujące w Polsce wynagrodzenie minimalne, pracodawca ma obowiązek wyrównać tę różnicę.

radca prawny Paula Bajraszewska