Zaliczka pieniężna w formie służbowej karty kredytowej

Umożliwienie pracownikowi korzystania ze służbowej karty kredytowej jest równoznaczne z udzieleniem mu zaliczki pieniężnej. Jak każda zaliczka podlega potrąceniu z wynagrodzenia za pracę.

O ogólnych zasadach potrąceń jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia za pracę pisaliśmy TU. Przypomnijmy, co do zasady potrącenie może nastąpić wyłącznie za zgodą pracownika (art. 91 § 1 k.p.). Istnieją jednak enumeratywnie wymienione w Kodeksie pracy przypadki, kiedy potrącenia można dokonać bez zgody pracownika ( art. 87 § 1 k.p.). Do należności, które podlegają potrąceniu bez zgody pracownika, ustawodawca zakwalifikował właśnie zaliczki pieniężne (art. 87 § 1 pkt 3 k.p.).

Orzecznictwo

Analizując przypadek zaliczki pieniężnej w formie służbowej karty kredytowej, warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2008 r. (I PK 39/08). Sąd jednoznacznie stwierdził, że udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zaliczki pieniężnej podlegającej rozliczeniu na podstawie art. 87 § 1 pkt 3 k.p., może nastąpić przez umożliwienie korzystania z karty kredytowej.

SN wskazał, że z żadnych przepisów Kodeksu pracy nie wynika, iż „zaliczki pieniężne” muszą mieć formę gotówkową. Nie można więc wykluczyć udzielania pracownikowi przez pracodawcę zaliczki w formie przelewu bankowego lub przez umożliwienie korzystania z karty kredytowej.

Karta kredytowa pełni zastępczo funkcję pieniądza i służy do operacji bezgotówkowych. W praktyce wydanie karty kredytowej jest udzieleniem pracownikowi prawa do dysponowania określonymi środkami pieniężnymi pracodawcy. To nierozerwalnie wiąże się z obowiązkiem rozliczenia się z ich wydatkowania. We wspomnianym wyroku, SN stwierdził, że funkcja firmowej – wystawionej imiennie na pracownika – karty kredytowej, nie różni się niczym od zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikom. Pracownik ma obowiązek rozliczyć się z pracodawcą ze sposobu wydatkowania środków pieniężnych i uzyskać akceptację przełożonego. W przypadku jej braku lub nierozliczenia, pracodawca ma prawo potrącić udzieloną zaliczkę na podstawie art. 87 § 1 pkt 3 k.p.

W związku z powyższym, środki pieniężne wydatkowane przez pracownika za pomocą firmowej karty kredytowej mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika. Dotyczy to tzw. zaliczek nierozliczonych, czyli kwot niewydatkowanych lub wydatkowanych niezgodnie z określonymi zasadami.