Projekt przepisów o pracy zdalnej

Długo wyczekiwane i od wielu miesięcy zapowiadane plany ustawodawcy w zakresie uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy na reszcie ujrzały światło dzienne. Na razie to faza projektu, ale wiadomo w jakim kierunku zmierza. Planowanym przepisom warto przyjrzeć się już dziś, żeby wiedzieć jak przygotować się na nadchodzące zmiany.

Zgodnie z planowanymi zmianami przepisów kodeksowych pracę zdalną będzie można wykonywać:

  • na podstawie uzgodnień między pracownikiem a pracodawcą ustalonych podczas zawierania umowy o pracę lub w trakcie jej trwania;
  • na zasadach określonych u pracodawcy: w porozumieniach ze związkami zawodowymi, regulaminie, w porozumieniu lub poleceniu bezpośrednio dotyczącym pracownika;
  • na polecenie pracodawcy, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie będzie czasowo możliwe;
  • na wniosek pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także na wniosek rodzica dziecka z niepełnosprawnością;
  • okazjonalnie na wniosek pracownika, w wymiarze 12 dni rocznie.
Miejsce pracy i czas

Pracę zdalną będzie można wykonywać całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W praktyce będzie to oznaczało miejsce zamieszkania, ale nie tylko. Na podstawie porozumienia stron będzie możliwość wykonywania pracy zdalnej z innego miejsca oraz wykonywanie jej w trybie hybrydowym, np. 2 dni w siedzibie firmy i 3 dni w formie pracy zdalnej.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawca będzie miał m. in.  obowiązek:

  • dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • pokrycia kosztów  związanych z pracą zdalna (m. in. energia elektryczna, Internet, koszt wykorzystania prywatnego sprzętu pracownika);

Narzędzia pracy i materiały wykorzystywane przez pracowników przy pracy zdalnej będą musiały spełniać wymagania określone w przepisach Kp.

Wyłączeniu z możliwości pracy zdalnej będą podlegały prace:

  • szczególnie niebezpieczne;
  • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych;
  • z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących.
Wypadek przy pracy

Do badania wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy.  Na pracodawcy będzie spoczywał obowiązek powołania zespołu powypadkowego, którego zadaniem będzie ustalenie przyczyny i okoliczności wypadku. Jednakże pracodawca będzie miał obowiązek poszanowania prawa do prywatności pracownika.

Powrót do pracy stacjonarnej

Pracownik wracający do pracy stacjonarnej, po co najmniej 3 miesięcznym okresie pracy zdalnej, zawiera z pracodawcą porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające.

To najważniejsze z planowanych zmian. Dostosowanie przepisów prawa pracy do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości jest oczywiście niezbędne. Miejmy nadzieję, że wprowadzone przepisy zaspokoją potrzeby zarówno pracodawców jak i pracowników.