Zmiany w zakresie badań medycyny pracy wprowadzone tarczą 6.0

Tarcza 6.0 czyli ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie profilaktycznych badań medycyny pracy. Poniżej najważniejsze z nich.

Zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracodawcy nie mają obowiązku kierować pracowników na badania okresowe.

Obowiązek badań lekarskich trzeba będzie wykonać niezwłocznie w terminie 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii. W ramach przypomnienia, wcześniejsza ustawa antykryzysowa wskazywała na termin 60 dni.

Zmiany w zakresie badań wstępnych i kontrolnych

Badania wstępne i kontrolne nadal są wykonywane. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia takich badań, może je przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Należy jednak pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni. Wcześniejsza ustawa antykryzysowa wskazywała na termin 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Przedłużenie terminu ważności orzeczeń lekarskich

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują czasowo ważność. nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dla porównania wcześniejsza ustawa antykryzysowa wskazywała na termin 60 dni.

Brak badań wstępnych dla osób zatrudnianych na stanowisko administracyjno-biurowe w razie zmiany zatrudnienia

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe. Warunkiem jest:

  • posiadanie aktualnego orzeczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,
  • stwierdzenie przez pracodawcę, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.
Badania wstępne dla osób zatrudnianych na stanowiska inne niż administracyjno-biurowe w razie zmiany zatrudnienia

W stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe, okresy, o których mowa w art. 229 § 11 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy, tj. okresy, w których nie są wymagane ponowne badania lekarskie w razie zmiany zatrudnienia, zostają wydłużone do 180 dni. Oczywiście zmiana obowiązuje w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.