Zamówiłeś dzieło? Od przyszłego roku masz obowiązek poinformować o tym ZUS

Od przyszłego roku umowy o dzieło będą podlegały ewidencji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To na zamawiających będzie leżał obowiązek informowania ZUS o ich zawarciu. Co ciekawe, takie rozwiązanie wprowadzono tzw. specustawą o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19.

Zgodnie z jej przepisami, płatnik składek lub osoba fizyczna zamawiająca dzieło, będzie miała obowiązek poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli:
– taka umowa zostanie zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub
– jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Wynika z tego, że nowy obowiązek będzie dotyczył prawie wszystkich umów o dzieło. Wyjątkiem będą te, które zawarto „obok” stosunku pracy.

Należy podkreślić, że specustawa przewidziała wyłącznie obowiązek informowania o zawartych umowach o dzieło. Umowy te w dalszym ciągu nie będą stanowiły tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Procedura informacyjna
Zgodnie z przewidzianą procedurą, termin na zrealizowanie tego obowiązku będzie wynosił 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający będzie przekazywał informacje do ZUS-u według wzoru, który określi rozporządzenie.

Podsumowując, ZUS będzie miał obowiązek ewidencjonować, na koncie płatnika składek, informacje dotyczące zawieranych umów o dzieło. Należy zwrócić również uwagę, że będzie mógł przekazać zebrane dane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli wystąpią z takim żądaniem.