Zwolnienie pracownika a zwrot dofinansowania z FGŚP

Zwrot dofinansowania przeznaczonego na ochronę miejsc pracy w związku z COVID-19 uzależniony jest od przestrzegania zasad dotyczących utrzymania zatrudnienia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, z przyczyn niedotyczących pracownika, obowiązują odmienne zasady zwrotu, w zależności od formy dofinansowania.

Istotne zasady dotyczące zwrotów wsparcia do wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem, wynikają ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na które powołuje się Gazeta Prawna.

Zasada zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem

Jeżeli w okresie pobierania dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19 (art. 15gg ustawy antykryzysowej), pracodawca, z przyczyn niedotyczących pracownika, wypowie pracownikowi objętemu dofinansowaniem, umowę o pracę , to będzie zobowiązany do zwrotu całości dofinansowania. Zwrot obejmie więc nie tylko dofinansowanie na tego konkretnego pracownika, a całość udzielonego wsparcia. Co więcej zwrot nastąpi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki liczy się od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie.

W powyższym przypadku, zgodnie z art. 15gg ust. 23 ustawy antykryzysowej, przedsiębiorca zwraca całość dofinansowania na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, z którego otrzymał środki. Do tej kwoty dolicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Należy tu wspomnieć, że pracodawca, otrzymując wsparcie, nie traci prawa do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

Zasady zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem

Inne zasady dotyczą zwrotu dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19 (art. 15g ustawy antykryzysowej). W tym przypadku, konsekwencją wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie świadczeń, jest zwrot części środków. Zwrotowi podlegają jedynie środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń tylko tego pracownika. Obejmuje również odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków.