Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią ojca konkubenta?

Przepisy określają, kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy. Jedną z takich sytuacji jest zgon i pogrzeb ojca, matki, ojczyma, macochy oraz teściowej i teścia pracownika. Jednak niejednokrotnie pracownik pozostaje w związku nieformalnym. Czy zatem urlop okolicznościowy przysługuje również w przypadku śmierci rodziców konkubenta?

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. (§ 15 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

Urlop okolicznościowy a śmierć ojca konkubenta

Pracownica wystąpiła o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku ze śmiercią ojca jej konkubenta. Czy pracodawca powinien udzielić takiego urlopu? Rozporządzenie reguluje sytuację, w której umiera teść/teściowa pracownika. Teściami są jedynie rodzice biologiczni małżonka lub osoby, które go zaadoptowały. Zatem urlop okolicznościowy nie przysługuje w związku ze zgonem i pogrzebem ojca konkubenta.

Inna osoba pozostająca na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką

Jednakże, gdy pracownica utrzymywała ojca konkubenta lub sprawowała nad nim bezpośrednią opiekę, to będzie jej przysługiwał urlop okolicznościowy w wymiarze 1 dnia. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanym przepisem, urlop okolicznościowy przysługuje w razie zgonu i pogrzebuinnej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. W takiej sytuacji pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o utrzymywaniu lub sprawowaniu bezpośredniej opieki nad daną osobą.

Przepisy wewnątrzzakładowe

Pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych może przewidzieć, że pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią rodziców konkubenta/konkubiny.