Czy zwolnienie ze składek ZUS wyklucza uzyskanie dofinansowania z WUP/PUP?

Możliwość korzystania z kilku narzędzi pomocowych, przewidzianych do walki z ekonomicznymi skutkami koronawirusa, budzi niejednokrotnie wiele wątpliwości. Czy przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie ze składek ZUS, może jednocześnie uzyskać dofinansowanie z WUP/PUP do składek ZUS? W poniższej analizie przyjrzymy się bliżej na jakich warunkach można korzystać z obu form wsparcia.


Dofinansowanie z WUP, zgodnie z art. 15g ust. 18 specustawy, mogą otrzymać uprawnione podmioty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników, w zakresie takich samych tytułów wypłat, na rzecz ochrony miejsc pracy.

Podobne obostrzenia dotyczą również dofinansowania z PUP. Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 specustawy przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały, albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo zajęło stanowisko w tej sprawie w kilku dokumentach.

I tak, w opublikowanych na stronie MRPiPS Pytaniach i odpowiedziach do Tarczy Antykryzysowej, czytamy:

Czy przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19 – może uzyskać pomoc ze środków FGŚP na podstawie art. 15g?

Przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS oraz dofinansowania ze środków FGŚP, jednak nie otrzyma ze środków FGŚP dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki należne od pracownika, co do których nie będzie w tej sytuacji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS.

W kolejnych wyjaśnieniach  MRPiPS z dnia 27.04.2020 r. (DF.III.058.17.2020.PG) dostępnych na stronie WUP-u, czytamy:

Zgodnie z art. 15g ust.18 ustawy Covid-19 podmioty, o których mowa w ust.1 mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Oznacza to, że podmiot, który korzysta ze zwolnienia w opłaceniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych w całości lub w 50% nie otrzyma ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, natomiast kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracowników zostanie pomniejszona o składki należne od pracownika.

Natomiast w wyjaśnieniach MRPiPS (DF.III.058.31.2020.MO) dostępnych na stronie WUP-u czytamy:

Wnioskodawca, który skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj, a następnie złoży wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia ze środków FGŚP, w czerwcu uzyska dofinansowanie pomniejszone o składki ZUS.  Wnioskodawca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki). W sytuacji, gdy wnioskodawca złożył wniosek w kwietniu na 3 miesiące i zaznaczył, że uzyskał zwolnienie ze składek ZUS do maja, otrzyma dofinasowanie do wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 3 miesiące pomniejszone o składki ZUS.

Interpretacja prawna

Odnosząc się do powyższych argumentacji, w ocenie Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, przedsiębiorca za miesiąc, za który uzyskał zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, nie otrzyma dofinansowania z WUP/PUP, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykładowo, w sytuacji uzyskania zwolnienia ze składek ZUS należnych za marzec-maj 2020 r. (zwolnienie z całości lub części w wysokości 50% łącznej kwoty należności) oraz otrzymania dofinansowania z WUP/PUP na miesiące maj-lipiec 2020 r., za miesiąc maj pracodawca nie otrzyma dofinansowania do składek.

Jeżeli natomiast dofinansowanie z WUP/PUP będzie dotyczyło czerwca-sierpnia 2020 r. (nie mamy do czynienia z „nałożeniem się” miesięcy), to nie powstanie taki sam tytuł uzyskanej pomocy (jest to pomoc za różne miesiące), a zatem przedsiębiorca powinien uzyskać dofinansowanie również na składki ZUS za miesiące czerwiec-sierpień 2020 r.

Podsumowując, w sytuacji „nałożenia się” miesięcy w zakresie objęcia zwolnieniem ze składek ZUS i dofinansowaniem z WUP/PUP, przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało dofinansowanie w zakresie składek ZUS. W sytuacji, gdy zwolnienie ze składek ZUS dotyczy innych miesięcy niż dofinansowanie, w ocenie Kancelarii, dofinansowanie do składek ZUS powinno przysługiwać. Jednakże należy mieć na uwadze wyżej zaprezentowane stanowiska MRPiPS i liczyć się z obowiązkiem ewentualnego  zwrotu dofinansowania uzyskanego z tytułu składek.

Uwaga!

Należy pamiętać o obowiązku poinformowania podmiotu udzielającego dofinansowania o zmianach okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Jeżeli po uzyskaniu dofinansowania z WUP/PUP przedsiębiorca uzyska zwolnienie ze składek ZUS, powinien poinformować o tym fakcie WUP/PUP. Uzyskanie zwolnienia ze składek ZUS, za miesiące objęte dofinansowaniem, będzie związane z rozliczeniem należności otrzymanych z tytułu dofinansowania.