Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy nie byli objęci przestojem, przestojem ekonomicznym ani obniżonym wymiarem czasu pracy. Przepisy dotyczące nowych zasad wsparcia dla przedsiębiorców weszły w życie 24 czerwca 2020 r.

Kto może skorzystać?

Uprawnieni do świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19:

1) o nie mniej niż 15 % w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
(wskazanych z okresu po 31.12.2019 r., a przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie) w odniesieniu do analogicznych miesięcy z roku 2019;

2) o nie mniej niż 25 % w okresie dowolnie wskazanego 1 miesiąca
(przypadającego po 31.12.2019 r., a przed dniem złożenia wniosku)
w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Jakie są warunki dodatkowe?

1) brak zaległości w płatności zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP – do końca III kwartału 2019 r.,
2) brak przesłanki niewypłacalności,
3) brak przesłanek obligatoryjnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Których pracowników obejmuje dofinansowanie?

Wsparcie obejmuje częściowe dofinansowanie kosztów osobowych
pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Nie są natomiast objęci:
1) przestojem,
2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19,
3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.
Ponadto, dofinansowanie nie dotyczy pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS.

Jaki jest zakres dofinansowania?

Wsparcie z FGŚP obejmuje:
1) dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
2) dofinansowanie składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń.

Jak uzyskać świadczenie?

1) konieczne jest złożenie wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
2) wnioski składane są w formie elektronicznej,
3) wymagane elementy wniosku określają przepisy ustawy antykryzysowej (art. 15gg Tarczy Antykryzysowej 4.0).

Okres wsparcia

Wsparcie obejmuje okres 3 miesięcy, przypadający od miesiąca złożenia wniosku.

Uwagi

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał dotychczas pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników, w zakresie takich samych tytułów wypłat, na rzecz ochrony miejsc pracy.

Ponadto, przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.


Podsumowując, Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza znaczące zmiany w porównaniu z poprzednimi regulacjami antykryzysowymi. Co najważniejsze, aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca nie musi obejmować pracowników przestojem, przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy. Co za tym idzie, nie musi też zawierać porozumienia z przedstawicielami pracowników w tym zakresie.

Więcej o Prawie pracy w dobie koronawirusa znajdziesz tu.