Ewidencja czasu pracy pracownika tymczasowego. Obowiązki pracodawcy użytkownika

Pracodawcą  pracownika tymczasowego w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest agencja pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik wykonuje jednak obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Jednym z obowiązków jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników.

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy wynikają z przepisów Kodeksu pracy. Pracodawca użytkownik prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Ma również obowiązek udostępnić tę ewidencję pracownikowi tymczasowemu, w przypadku, gdy tego zażąda.

Pracodawca użytkownik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji godzin pracy pracowników tymczasowych:

  • objętych zadaniowym czasem pracy,
  • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz
  • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

W stosunku do tych osób pracodawca użytkownik ma jednak obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w pozostałym zakresie.

Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy są elementem dokumentacji pracowniczej. Zakres, sposób i warunki jej prowadzenia oraz przechowywania określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy pracodawca użytkownik prowadzi oddzielnie dla każdej osoby skierowanej do pracy tymczasowej, odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy i indywidualnie w zakresie pracy dla konkretnej agencji pracy tymczasowej.

Ewidencja czasu pracy zawiera m.in. informacje o:

  • liczbie przepracowanych godzin,
  • godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
  • liczbie godzin nadliczbowych,
  • dniach wolnych od pracy.

Nie istnieje żaden stworzony przez ustawodawcę wzór dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Wobec tego, pracodawca użytkownik może stosować własny system ewidencji. Dostosowuje go do swoich potrzeb i zasad przyjętych w zakładzie pracy oraz przepisów rozporządzenia.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców

Powyższe zasady mają zastosowanie także dla osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku takich osób, zastosowanie ma ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, określająca także wysokość minimalnego wynagrodzenia godzinowego dla  zleceniobiorców. Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców jest prowadzona dla celów zagwarantowania im minimalnej stawki godzinowej wynikającej z przepisów prawa.

Pracodawca użytkownik przekazuje ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy agencji pracy tymczasowej. Agencja weryfikuje, czy zleceniobiorca otrzymuje co najmniej stawkę minimalną za każdą godzinę wykonanego zlecenia.

Konsekwencje braku prowadzenia ewidencji czasu pracy

Pracodawca użytkownik, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. Wysokość grzywny została ustalona na takim samym poziomie, jak przewiduje to Kodeks pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Powyższe oznacza, że ustawodawca odstąpił od różnicowania sankcji wobec pracodawców użytkowników i agencji pracy tymczasowej za wykroczenia przeciwko prawom pracownika tymczasowego.

Więcej na temat zasad korzystania z usług agencji pracy tymczasowej tutaj.