Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań. Czy wszystkich?

Ustawa antykryzysowa wprowadziła ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Pracownik może otrzymać ww. świadczenia  maksymalnie w wysokości 26.000 zł, tj. dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Limity obowiązują w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dotyczą pracodawców, u których wystąpiły spadki obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 15gd ustawy antykryzysowej, ograniczenia wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego dotyczą świadczeń, których wypłatę przewidują przepisy (np. odprawa z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych).

Regulacja budzi jednak wątpliwości. Czy ograniczenie to dotyczy również świadczeń zagwarantowanych w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w umowie o pracę czy w regulaminie wynagradzania). Na ten temat wypowiedziało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze stanowiska MRPiPS opublikowanego w Gazecie Prawnej wynika, że ww. ograniczenia dotyczą jedynie przepisów zawartych w ustawach jako aktach powszechnie obowiązujących.