Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową

Prowadzenie ewidencji osób, które wykonują pracę tymczasową jest jednym z obowiązków pracodawcy użytkownika, korzystającego z usług agencji pracy tymczasowej.

Pracodawca użytkownik prowadzi ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego. Nie ma zatem znaczenia forma zatrudnienia osoby wykonującej pracę tymczasową.

Jakie informacje zawiera ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową?

Ewidencja zawiera dane osobowe wykonujących pracę tymczasową: imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – datę urodzenia. Ewidencja zawiera także informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, do których ograniczony jest okres wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika (okres skierowania pracownika tymczasowego do pracy u pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejnych 36 miesięcy).

Prowadzenie i przechowywanie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową

Pracodawca użytkownik przechowuje ewidencję przez okres jej prowadzenia i przypadający bezpośrednio po nim okres 36 miesięcy. Ewidencja jest zatem przechowywana łącznie przez okres 6 lat.

Pracodawca użytkownik prowadzi i przechowuje ewidencję w postaci papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej osoby wykonującej pracę tymczasową. Ewidencja prowadzona w formie elektronicznej powinna odpowiadać wymogom z art. 781 Kodeksu cywilnego. Ewidencja aby spełniać wymogi przewidziane dla tej formy, powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w tej formie będzie równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Cel regulacji

Wprowadzenie obowiązku ma przede wszystkim na celu ułatwienie pracodawcy użytkownikowi przestrzeganie przepisów dotyczących limitów wykonywania pracy tymczasowej przez tą samą osobę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.

W zakresie poprawności zawartych danych oraz przestrzegania limitów wykonywania pracy tymczasowej ewidencja podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

O innych obowiązkach pracodawcy użytkownika pisaliśmy tu., a pozostałe omówimy niebawem.