Obowiązki pracodawcy użytkownika z zakresu BHP

Na pracodawcy użytkowniku, korzystającym z usług agencji pracy tymczasowej spoczywa szereg obowiązków w zakresie organizacji pracy pracownika tymczasowego, o czym pisaliśmy tu. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej.

Zakaz powierzenia pracy szczególnie niebezpiecznej

Pracodawca użytkownik nie może powierzyć pracownikowi tymczasowemu pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

Przykładem pracy szczególnie niebezpiecznej są:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace na wysokości.

Choć wydaje się, że zakaz ten skierowany jest do agencji pracy tymczasowej, to w istocie są to zobowiązania pracodawcy użytkownika. Uzasadnieniem dla wprowadzenia zakazu jest charakter pracy tymczasowej, która z założenia jest krótkotrwała, doraźna. Pewne rodzaje prac zostały wyłączone z zakresu pojęcia pracy tymczasowej ze względu na ochronę zdrowia i życia pracownika tymczasowego.

Konsekwencje powierzenia pracy szczególnie niebezpiecznej

Pracodawca użytkownik kierując pracownika tymczasowego do wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej będzie narażony na odpowiedzialnością karną i ukaranie karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Inne obowiązki pracodawcy użytkownika

Na pracodawcy użytkowniku jako organizatorze procesu pracy ciążą również obowiązki w zakresie:

  • dostarczenia pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych,
  • przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego oraz poinformowania pracownika tymczasowego o tym ryzyku.

Uzgodnienie podziału obowiązków z zakresu BHP z Agencją Pracy Tymczasowej

Podział innych obowiązków z zakresu bhp, niewymienionych powyżej, może być uzgodniony w umowie zawieranej przez pracodawcę użytkownika z agencją pracy tymczasowej. Obowiązki, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone do realizacji przez pracodawcę użytkownika, mogą być przeniesione na agencję pracy tymczasowej przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym. Jest to wyjątek od zasady niepodzielności odpowiedzialności pracodawcy w dziedzinie bhp.

Odpowiedzialność pracodawcy użytkownika

Pracodawca użytkownik, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej. Ustawodawca nie wymienia pełnego katalogu obowiązków pracodawcy użytkownika z zakresu bhp. Zastosowanie w tym zakresie znajdzie art. 207 k.p., zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Zakres odpowiedzialności pracodawcy użytkownika z zakresu bhp jest zatem w rzeczywistości szerszy niż wynikający z obowiązków wymienionych powyżej oraz przejętych na podstawie umowy zawartej z agencją pracy tymczasowej.

Kolejne obowiązki pracodawcy korzystającego z usług agencji pracy tymczasowej będziemy omawiać w kolejnych artykułach.