Kwarantanna a zasiłek opiekuńczy na chorego członka rodziny

Stan prawny obowiązujący od dnia 24 października 2020 r.

W związku z kwarantanną zasiłek opiekuńczy przysługuje zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
  • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
  • innym chorym członkiem rodziny.

Zgodnie z najnowszymi przepisami podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, jest złożenie przez ubezpieczonego stosownego oświadczenia. W dokumencie ubezpieczony informuje o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa powyżej, poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Co musi zawierać oświadczenie?

Oświadczenie musi zawierać dane osoby, która odbywa obowiązkową kwarantannę bądź izolację w warunkach domowych, tj.:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeżeli go posiada lub
  • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli granicznej podczas przekraczania granicy RP, oraz
  • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
  • dzień zakończenia kwarantanny.

Oświadczenie musi podpisać ubezpieczony.

Weryfikacja

Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 1931).