Obowiązek kwarantanny

Stan prawny na 3.11.2020

Najnowsze zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 w istotny sposób dotyczą pracodawców. Obowiązkiem kwarantanny objęto bowiem osoby prowadzące wspólne gospodarstwo lub zamieszkujące z osobą zakażoną.

Czas trwania kwarantanny

Od 3 listopada osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. W takim wypadku, kwarantanna obowiązuje od dnia uzyskania przez osobę chorą pozytywnego wyniku testu. Kończy się natomiast 7 dni po tym, jak osoba chora zakończyła izolację. Reasumując, czas trwania kwarantanny dla osoby żyjącej wspólnie z zakażonym, to czas trwania izolacji zakażonego plus dodatkowe 7 dni.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w takim wypadku organ inspekcji nie wydaje decyzji o skierowaniu na kwarantannę.

Świadczenia za okres nieobecności w pracy

Osobie, która odbywa kwarantannę wspólnie z zakażonym, przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92 Kodeksu pracy), lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.

Podstawą do ich wypłaty jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny.

Co musi zawierać oświadczenie?

Powyższe oświadczenie musi zawierać:

 • dane ubezpieczonego,
 • jego numer PESEL (o ile taki posiada),
 • informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny
  i dniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj.:
 • jej imię i nazwisko,
 • numer PESEL, jeżeli go posiada, ewentualnie serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli granicznej podczas przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji
  w warunkach domowych i dzień jej zakończenia.

Takie oświadczenie ubezpieczony musi podpisać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Artykuł na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Artykuły powiązane: