Uprawnienia urlopowe pracownika tymczasowego

Na pracodawcy użytkowniku spoczywa obowiązek realizacji uprawnień urlopowych przysługujących pracownikowi tymczasowemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na formę i termin wykonania tych uprawnień.

Regulacja ustawowa

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, że agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić warunki wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego.

Po pierwsze, uzgadniają czy urlop będzie wykorzystany w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy.

Po drugie, podmioty ustalają również tryb udzielenia urlopu. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego. Udziela wówczas czasu wolnego od pracy, w wymiarze odpowiadającym przysługującemu urlopowi wypoczynkowemu, w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

Spór w doktrynie

Kontrowersje pojawią się natomiast w kwestii zasad udzielania pracownikowi tymczasowemu urlopu w naturze. Dwa odmienne stanowiska związane są z okresem wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Według pierwszego, obowiązek udzielenia pracownikowi tymczasowemu urlopu wypoczynkowego w naturze, spoczywa wyłącznie na pracodawcy użytkowniku. Dotyczy to sytuacji, gdy okres wykonywania pracy na jego rzecz obejmuje co najmniej 6 miesięcy.  Natomiast w przypadku pracowników tymczasowych wykonujących pracę przez okres do 6 miesięcy, zasady obowiązku udzielania urlopu w naturze nie stosuje się w sposób bezwzględny. 

Przedstawiciele drugiego stanowiska podkreślają, że przepisy ustawy nie pozbawiają pracownika tymczasowego prawa do urlopu wypoczynkowego w naturze. Wskazują natomiast, na jakich zasadach, który z dwóch podmiotów: agencja pracy tymczasowej czy pracodawca użytkownik, mają obowiązek udzielić pracownikowi tymczasowemu urlopu w naturze.

Uzasadnienie drugiego stanowiska

Podzielając powyższe stanowisko, należy przeanalizować treść art.10 ustawy. Jednoznacznie z niego wynika, że to na pracodawcy użytkowniku spoczywa obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w naturze, w sytuacji, gdy okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na jego rzecz obejmuje co najmniej 6 miesięcy.

Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą jednak zawrzeć stosowne porozumienie w tej kwestii. W sytuacji, gdy agencja pracy tymczasowej uzgodni z pracodawcą użytkownikiem wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika oraz tryb udzielenia tego urlopu, pracownikowi będzie przysługiwał urlop w naturze.

Jeśli natomiast do takiego porozumienia nie dojdzie, to mimo wszystko urlop w naturze nadal będzie temu pracownikowi przysługiwał. Jednak wykorzysta go po okresie wykonywania pracy u danego pracodawcy użytkownika. Pracodawca użytkownik w takim przypadku nie obejmuje pracownika tymczasowego planem urlopów. Nie zawiera również z pracownikiem tymczasowym porozumienia, co do terminu wykorzystania urlopu. Dotyczy to przypadku, gdy nie ma obowiązku tworzenia planu urlopów.

Powiązane przepisy

Pogląd ten znajduje potwierdzenie w innych przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

  • art. 17 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów,
  • art. 17 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym w razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

Obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop powstaje dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę. Nie powstaje po okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika.

Podsumowując, należy pamiętać, że regułą jest zawsze wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w naturze. Przeciwne stanowisko byłoby sprzeczne z kodeksowymi standardami prawa do wypoczynku oraz zasadą równego traktowania pracowników tymczasowych w zatrudnieniu.

Więcej o przepisach dotyczących usług agencji pracy tymczasowej tutaj.