Obniżony wymiar czasu pracy w trakcie pandemii a urlop wypoczynkowy

Specustawa o przeciwdziałaniu skutkom COVID19, pozwala przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, obniżyć wymiar czasu pracy swoim pracownikom. Co się z tym wiąże, jako pracodawcy mogą skorzystać z trzymiesięcznego dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników. W tym kontekście mogą pojawić się wątpliwości przy wyliczeniu przysługującego urlopu wypoczynkowego, uwzględniając okres tych trzech miesięcy.

Zasady obniżenie wymiaru czasu pracy w czasie pandemii

Zgodnie z art. 15g ust. 8 specustawy*, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. W tym okresie wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy  ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący mu z tytułu posiadanego stażu pracy.

Oznacza to, że w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy w trakcie pandemii (czyli 3 miesięcy, za które przysługuje dofinansowanie), pracownik nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Należy podkreślić, że po upływie tego okresu, gdy pracownik znowu będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.

Co więcej, pracodawcy, pomimo obniżenia wymiaru czasu pracy, mogą przyznać pracownikom korzystniejszy wymiar urlopu wypoczynkowego niż wynikający z przepisów prawa.

Obniżony wymiaru czasu pracy może wpływać nie tylko na liczbę dni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, ale również na wysokość wynagrodzenia pracownika.


* Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Więcej ciekawych informacji dla pracodawców znajdziecie tu.