Praca zdalna podczas kwarantanny

W najnowszej wersji ustawy antykryzysowej pojawił się nowy przepis dotyczący pracy zdalnej. Zgodnie z jego treścią pracownik objęty obowiązkową kwarantanną może za zgodą pracodawcy świadczyć pracę zdalnie. Co za tym idzie, będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie za pracę. Regulacja obowiązuje od 29 listopada 2020r.

Kogo dotyczy nowy przepis?

Dodany przepis dotyczy pracowników i innych osób zatrudnionych, którzy są poddani obowiązkowej kwarantannie.

Warunki w zakresie świadczenia pracy w formie zdalnej:

Należy pamiętać, że do uregulowanej w ten sposób pracy zdalnej zastosowanie będą miały przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy antykryzysowej, tj.:

  • Wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe, jeżeli pracownik ma odpowiednie umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe. Co więcej, pozwala na to rodzaj pracy.
  • Praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
  • Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności.
  • Pracodawca może w każdym czasie cofnąć zgodę wykonywania pracy zdalnej.
  • Pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę. Warunkiem jest, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Wynagrodzenie

Pracownik, który w trakcie kwarantanny świadczy pracę w formie zdalnej, zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę.

Co za tym idzie, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Artykuł na podstawie ustawy z dnia 28 października  2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.