Praca zdalna poza granicami kraju

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik może wykonywać pracę zdalną całkowicie lub częściowo w miejscu przez siebie wskazanym i uzgodnionym z pracodawcą. Czy w takim razie pracownik może również pracować zdalnie będąc za granicą?

Praca zdalna staje się coraz bardziej popularną formułą zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Na popularności zyskuje też praca zdalna świadczona poza granicami RP. Należy pamiętać, że taki model pracy zdalnej wymaga spełnienia dodatkowych warunków niż tylko te, wynikające z kodeksu pracy.  Każde państwo ma inny system prawny, a co się z tym wiąże obowiązki nałożone na pracownika w jednym kraju mogą różnić się od obowiązków nałożonych w innym.  W związku z tym pojawia się pytanie, czy pracownik może świadczyć pracę zdalną za granicą?

W każdym przypadku miejsce pracy zdalnej musi być uzgodnione z pracodawcą. O każdej zmianie miejsca wykonywania pracy zdalnej pracownik musi informować pracodawcę i uzyskać od niego zgodę. Praca zdalna wykonywana za granią jest możliwa, ale jest bardziej skomplikowanym scenariuszem, niż praca zdalna wykonywana na terytorium RP. Punktem wyjścia jest oczywiście zgoda pracodawcy, ale nie tylko.

Obowiązki pracodawcy w związku z wykonywaniem pracy zdalnej za granicą

W związku z wykonywaniem pracy zdalnej za granicą pracodawca musi spełnić kilka obowiązków. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania pracy zdalnej. Należy to przemyśleć w zakresie sprzętu, zwrócenia kosztów za energię elektryczną, czy Internet.

Pracodawca ponosi też odpowiedzialność za BHP, czy RODO. Warto przewidzieć mechanizmy weryfikacji, czy warunki w których pracownik świadczy pracę zdanie spełniają określone przez nas normy.

Co z podatkami?

Innym zagadnieniem jest kwestia podatków. Osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium RP rozliczają się na podstawie podatku dochodowego od całości swoich dochodów. Pracując zdalnie na terytorium innego państwa należy być czujnym. Pracownik może mieć dodatkowe obowiązki podatkowe, które wynikają z przepisów prawnych państwa, na terytorium którego świadczy pracę zdalną.

W tym zakresie pracownik decydujący się na pracę zdalną poza granicami RP musi w pierwszej kolejności ustalić miejsce i status swojej rezydencji podatkowej.

Pracownik, który decyduje się na pracę zdalną poza graniami RP powinien również zweryfikować zasady dotyczące obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonywanie stosunku pracy za granicą wiąże się z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz kraju, w którym wykonywana jest praca.

Co więcej zasady w państwach trzecich (poza UE) mogą być inne i zależą od przepisów państwa przyjmującego. Każdy przypadek należy analizować indywidualnie i pamiętać, że w każdej sytuacji, w zależności od miejsca wyjazdu należy to zweryfikować. 

.