Rozwiązanie stosunku pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem

Maria dostała informację o planowanym przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę w związku z połączeniem spółek. Spółka ABC sp. z o.o., będąca aktualnym pracodawcą Marii, ma zostać przejęta przez spółkę XYZ S.A. Maria nie chce pracować u nowego pracodawcy. Zastanawia się jak rozwiązać stosunek pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem.

Maria otrzymała zawiadomienie, w którym wskazano, że przewidywaną datą przejścia zakładu pracy jest 31 sierpnia 2023 r. Podano też, że informację o właściwej dacie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę Maria dostanie odrębnym pismem. Zawiadomienie zawierało również następujące pouczenie:

W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, może Pani bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla Pani skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Maria nie chce być pracownikiem XYZ S.A. Zastanawia się, czy może już teraz za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy? Czy może skrócić siedmiodniowy okres uprzedzenia i wcześniej rozwiązać stosunek pracy?

Rozwiązanie stosunku pracy dopiero po przejściu zakładu pracy

Rozwiązanie stosunku pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem może nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy. Pracownik nie może skorzystać z tego uprawienia przed przejściem zakładu pracy. Zatem Maria może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy dopiero po tym, jak nastąpi przejście zakładu pracy. Jeśli rzeczywiście do przejścia zakładu pracy dojdzie 31 sierpnia 2023 r. i tego dnia nowy pracodawca poinformuje Marię o fakcie przejścia zakładu pracy, to najwcześniej 31 sierpnia 2023 r. będzie mogła złożyć nowemu pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem. Ustanie stosunku pracy nastąpi wówczas 7 września 2023 r. W świadectwie pracy nowy pracodawca powinien wskazać na szczególną podstawę rozwiązania stosunku pracy wpisując np.: „bez wypowiedzenia przez pracownika na podstawie art. 231 § 4 k.p.”.

Możliwość skrócenia okresu uprzedzenia

Czy możliwe jest skrócenie siedmiodniowego okresu uprzedzenia i wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy? Przepisy milczą na temat możliwości skracania bądź wydłużania terminu uprzedzenia. Należy przyjąć, że jest to możliwe. Skrócenie lub wydłużenie terminu uprzedzenia wymaga jednak, co do zasady, akceptacji pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2003 r., I PKN 219/01). Zatem Maria może zawnioskować o skrócenie okresu uprzedzenia np. do czterech dni. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy będzie wymagało zgody nowego pracodawcy.