Zmiana wysokości świadczenia urlopowego. Kiedy przysługuje wyrównanie?

W ABC sp. z o.o. pracownicy co roku otrzymują świadczenie urlopowe. Otrzymuje je każdy pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik otrzymuje świadczenie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS, wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w tej ustawie.

Urlop wypoczynkowy Marka, będącego pracownikiem ABC sp. z o.o., trwał od 3 lipca 2023 r. do 16 lipca 2023 r. Maria, specjalista ds. kadr i płac w ABC sp. z o.o., wypłaciła Markowi świadczenie urlopowe przelewem 30 czerwca 2023 r. Był to bowiem ostatni dzień roboczy przed urlopem Marka. Gdy Marek szedł na urlop, świadczenie urlopowe zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosiło 1662,97 zł.

Zmiana wysokości świadczenia urlopowego od 1 lipca 2023 r.

Jednakże 11.08.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała ustawę o ZFŚS. W wyniku nowelizacji zmianie uległa wysokość świadczenia urlopowego. Zgodnie bowiem z nowym art. 5l ustawy o ZFŚS:

 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

2. W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Wysokość świadczenia urlopowego uzależniona jest od przyjętego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. I tak od 1 lipca 2023 r. świadczenie urlopowe wynosi 1914,34 zł. Maria zastanawia się, czy powinna wyrównać Markowi wysokość wypłaconego świadczenia urlopowego?

Data nabycia prawa do świadczenia urlopowego

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wydaje się jednak, że pracodawca powinien zweryfikować datę, w której pracownik nabył prawo do świadczenia urlopowego. Zgodnie z art. 3 ust. 5a ustawy o ZFŚS, pracownik powinien otrzymać świadczenie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Wyrównanie świadczenia urlopowego

Maria powinna przyjąć, że Marek nabył prawo do świadczenia urlopowego 2 lipca 2023 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2023 r., zatem Markowi przysługuje wyrównanie świadczenia urlopowego. Rzeczywista wypłata świadczenia nastąpiła co prawda jeszcze w czerwcu, czyli przed zmianą przepisów, ale było to spowodowane tym, że dwa dni poprzedzające początek urlopu Marka to dni niepracujące dla działu kadr i płac.

Wysokość świadczenia urlopowego zależy od daty nabycia do niego prawa. Jeśli prawo to powstało począwszy od 1 lipca 2023 r. (czyli jeśli ostatni dzień przed rozpoczęciem urlopu przypada w drugim półroczu 2023 r.), to świadczenie urlopowe przysługuje w wyższej wysokości.

Maria powinna zatem wyrównać Markowi świadczenie urlopowe, tj. wypłacić powstałą różnicę.