Problematyczna data przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

W zawiadomieniu pracowników o przejściu zakładu pracy należy wskazać m.in. przewidywany termin przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Jaką datę wskazać, kiedy nie można jej precyzyjnie określić?

Przejście zakładu pracy w wyniku połączenia spółek

Do przejścia zakładu pracy może dojść np. w sytuacji połączenia się spółek kapitałowych, gdy spółka A przejmuje spółkę B. W konsekwencji spółka B przestaje istnieć, a pracownicy spółki B stają się z mocy prawa pracownikami spółki A. Przejście zakładu pracy następuje z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy połączenia spółek (wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS). Przedsiębiorcy najczęściej wskazują w dokumentach składanych do sądu rejestrowego datę z jaką chcieliby, aby nastąpiło połączenie. Jednakże sąd nie jest związany tym wnioskiem. W związku z tym, pracodawcy nie mają pewności w jakiej dacie dojdzie do przejścia zakładu pracy.

Zgodnie z art. 231 § 3 Kodeksu pracy, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników m.in. o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Jak zatem prawidłowo dokonać zawiadomienia o przejściu zakładu pracy? Jaką datę wskazać?

Dwa zawiadomienia

W takiej sytuacji dotychczasowy i nowy pracodawca powinni w zawiadomieniu do pracowników o przejściu zakładu pracy wskazać, że precyzyjne określenie terminu przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę nie jest możliwe oraz poinformować o planowanej dacie przejścia zakładu pracy (należy wskazać przewidywaną datę przejścia zakładu pracy, tj. tę która została określona w piśmie do sądu). Warto też zaznaczyć, że informacja o dacie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę zostanie przekazana odrębnym pismem.

Następnie po zarejestrowaniu połączenia (po dokonaniu wpisu połączenia przez sąd) nowy pracodawca powinien kolejnym pismem poinformować o dacie przejścia zakładu pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy

Powyższe jest istotne m.in. z uwagi na to, że pracownik ma dwa miesiące, liczone od przejścia zakładu pracy, na rozwiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą. Może to zrobić bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem. Jak wskazuje art. 231§ 4 K.p., rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.