Zmiany w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych

Od 16 maja 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakres informacji przekazywanych do ZUS w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych uległ zmianie.

Co się zmieniło?

Jak dotąd, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawierało następujące dane osoby zgłaszanej:

 • numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • imiona,
 • datę urodzenia,
 • nazwisko rodowe,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • tytuł ubezpieczenia,
 • stopień niepełnosprawności,
 • posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
 • adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Od 16 maja 2021 r. w zgłoszeniach dokonywanych za pomocą formularzy  zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA należy wskazać także zawód wykonywany przez ubezpieczonego.

W tym celu zmienione zostało również Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 2366 z późn. zm.) i jego załączniki: druki ZUS ZUA i ZUS ZZA.

Znowelizowane druki zawierają obecnie dodatkowe pole do wykazania kodu wykonywanego zawodu:

W druku ZUS ZUA kod zawodu należy podać w części X, w polu nr 01 „Kod wykonywanego zawodu”, zaś w druku  ZUS ZZA – w części V, w polu nr 02 „Kod wykonywanego zawodu”. Zmianie uległ także opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”.

Kod zawodu

Katalog kodów zawodu określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Informacja o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczeń społecznych ma być wykorzystywana przede wszystkim do celów statystycznych.

Co to oznacza dla płatników składek?

Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych będą mieli obowiązek wskazywania kodu zawodu na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych. Dotyczy to również tych składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne. Ponadto, obowiązek obejmuje dokumenty zgłoszeniowe składane w trybie korekty lub zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń. Co istotne, płatnicy składek nie mają obowiązku uzupełniać informacji o kodzie zawodu w stosunku do ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń przed dniem 16 maja 2021 r. Nie będzie już można wykorzystywać natomiast dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych.

Artykuł na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.).