Terminowa wypłata odprawy emerytalnej

Termin wypłaty odprawy emerytalnej, choć nie jest wskazany w kodeksie pracy, z reguły przypada na dzień rozwiązania umowy o pracę.

Prawo do odprawy emerytalnej

Istnieje jeden warunek nabycia prawa do odprawy emerytalnej – przejście na emeryturę. Pracownik nabywa prawo do odprawy w momencie, kiedy ustanie stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Termin wypłaty odprawy emerytalnej

Jeżeli pracownik jest w wieku uprawniającym do emerytury i wnioskuje o rozwiązanie stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę, to odprawę należy wypłacić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Dodajmy, że pracownik nie ma obowiązku dostarczać do zakładu pracy żadnych potwierdzeń przyznania mu prawa do emerytury.

Konsekwencje niewypłacenia odprawy na czas

Jeżeli dłużnik, w tym przypadku pracodawca, opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego – wypłaty odprawy emerytalnej, wierzyciel – pracownik może żądać odsetek za czas opóźnienia. Nie istotne jest w tym przypadku, czy pracownik poniósł jakąś szkodę oraz czy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca nie odpowiada.

Ponadto brak terminowej wypłaty świadczenia pracowniczego zgodnie z kodeksem pracy, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika za co grozi kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.