Wygrana pracodawcy w sprawie przywrócenia pracownika do pracy

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy reprezentowała pracodawcę w wygranej sprawie o przywrócenie pracownika do pracy, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Sąd w prawomocnym wyroku przyznał rację pozwanemu pracodawcy. Uznał, że wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, z uwagi na utratę zaufania do pracownika, było uzasadnione.

Sąd orzekający w niniejszej sprawie podzielił utrwaloną w tym zakresie linię orzeczniczą. Powodem wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę może być utrata zaufania pracodawcy do pracownika, jeżeli nie jest wynikiem arbitralnych i dowolnych ocen pracodawcy, a znajduje racjonalne uzasadnienie i prowadzi do ustalenia, że nie można oczekiwać od pracodawcy by nadal darzył pracownika niezbędnym zaufaniem.

Na kanwie przedmiotowej sprawy sąd ustalił, iż przekazanie pracodawcy przez pracownika nieprawdziwych informacji oraz wprowadzenie pracodawcy przez pracownika w błąd, nawet, jeśli nastąpiło nieumyślnie, stanowi uzasadniony powód do utraty zaufania do pracownika, a w konsekwencji uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Sąd podkreślił, iż powiedzenie nieprawdy przez pracownika rodzi uzasadnione obawy, że pracownik postąpi podobnie w przyszłości w innej sytuacji. Uzasadniając zapadłe rozstrzygnięcie sąd wskazał również, że w szczególności w relacjach pomiędzy pracodawcą a osobami zajmującymi w zakładzie pracy wyższe, kierownicze stanowiska, niezbędny jest wysoki poziom zaufania. W ocenie sądu nie jest konieczne, aby utrata zaufania była wynikiem złej woli pracownika. Wystarczające jest ustalenie, że obiektywnie patrząc kierujący jednostką zasadnie może uznać, że inna osoba na miejscu pracownika cieszyć się będzie większym zaufaniem pracodawcy.

Z ramienia Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy pracodawcę reprezentowały radca prawny Jolanta Adamska – Partner Kancelarii oraz radca prawny Agnieszka Owsieniuk.

Obiektywna i uzasadniona utrata zaufania podstawą do zwolnienia pracownika – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy