Wynagrodzenie jedynie za pracę dobrze wykonaną

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest obowiązek wypłaty pracownikom wynagrodzenia za wykonaną pracę. Co jednak w przypadku, gdy praca wykonana przez pracownika jest wadliwa? Czy mimo to należy mu się wynagrodzenie?

Pracownik powinien wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie i za to przysługuje mu wynagrodzenie. Gdy wykona swoją pracę (produkty, usługi) wadliwie, to wynagrodzenie nie będzie mu przysługiwało. Jeżeli w wyniku wadliwie wykonanej pracy nastąpi obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie będzie podlegało odpowiedniemu zmniejszeniu. Stanowi o tym art. 82 Kodeksu pracy.

Konieczna wina pracownika

Co istotne, pozbawienie prawa do wynagrodzenia lub obniżenie wysokości dopuszczalne jest jedynie w razie stwierdzenia winy pracownika.  Może być to wina umyślna bądź nieumyślna.  W praktyce najczęściej będziemy mieli do czynienia z  winą nieumyślną będącą m.in. skutkiem braku należytej staranności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Pracodawca musi ustalić winę konkretnego pracownika, nie może być to wina zbiorowa całego zespołu pracowników.

Pracownik nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy wadliwość wykonanych produktów/usług jest skutkiem np. zepsutej maszyny, czy wadliwych materiałów dostarczonych przez pracodawcę.

Konieczne jest również ustalenie związku przyczynowego pomiędzy wadliwym produktem/usługą a zawinionym zachowaniem pracownika.

Usunięcie wady

W przypadku, gdy pracownik naprawi wadę, otrzyma wynagrodzenie odpowiednie do jakości wykonanej pracy. Jeśli wada zostanie w pełni usunięta, to pracownik otrzyma pełne wynagrodzenie za pracę. Jednakże za czas przy usuwaniu wad pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.  Okres ten nie jest kwalifikowany jako praca w godzinach nadliczbowych.

Inne konsekwencje

W przypadku, gdy pracodawca poniesie szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika, może domagać się  – przy spełnieniu przesłanek określonych w Kodeksie pracy –  naprawienia szkody przez pracownika, czyli odszkodowania (odpowiedzialność materialna pracownika).

Wadliwe wykonanie pracy może również skutkować rozwiązaniem stosunku pracy.

radca prawny Marlena Suchanek